El Consell regula les activitats dels 'lobbies' per a "posar fre a la cultura de l'amiguisme"

La nova normativa busca dotar de transparència la relació entre l'administració i els grups d'interés
/ València
16 febrer 2018 01:00h
Mónica Oltra, aquest divendres, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell.

El Consell ha aprovat el projecte de llei que regula l'activitat del lobby en l'àmbit de la Generalitat i el sector públic instrumental. L'objectiu és aportar claredat i garantir transparència en les relacions dels grups d'interés amb l'administració valenciana "per a posar fre a la cultura de l'amiguisme".

Així ho ha explicat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en roda de premsa. La mesura s'enquadra en el treball que fa el govern en matèria de transparència i participació. De fet, el text aprovat contempla un codi de conducta que inclourà les pràctiques i actituds que han de seguir els lobbies en la seua actuació, evitant l'opacitat, garantint l'interés general i fiscalitzant amb bon criteri l'actuació dels poders públics. 

"La participació dels lobbies, de manera transparent i plural, permet desenvolupar una administració col·laborativa que forma part de la noció de bon govern, evitant que els poders públics puguen afavorir uns grups d'interés enfront d'uns altres", han explicat des del Consell. El projecte de llei reguladora de l'activitat del lobby al País Valencià és de caràcter "innovador", atés que no existeix legislació en l'àmbit estatal i només tres autonomies l'han desenvolupat.

El nou text normatiu, que compta amb 34 articles agrupats en cinc capítols, defineix què és l'activitat de lobby en el primer d'ells i explica què es considera lobby i els subjectes que estan obligats per aquesta llei.

En aquest sentit, es considera activitat de lobby tota comunicació directa o indirecta, oral o escrita, amb els càrrecs o empleats públics, amb la finalitat d'influir en l'adopció de polítiques públiques i en l'elaboració dels projectes normatius, desenvolupada en nom d'un grup organitzat de caràcter privat o no governamental en benefici dels seus propis interessos o de tercers. 

El seu àmbit d'aplicació se circumscriu a les persones i organitzacions que, tenint o no personalitat jurídica, i en nom propi o de terceres parts, duguen a terme l'activitat de lobby. Al seu torn, afectarà els càrrecs públics i el personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

Entre altres assumptes, el projecte de llei regula el Registre de lobbies, que fa efectiva la identificació pública de les activitats que desenvolupen els grups d'interés. El citat registre serà de caràcter electrònic, administratiu, gratuït i obligatori. D'aquesta forma, es posa a l'abast de la ciutadania la informació sobre l'activitat i influència dels grups d'interés en les seues relacions amb l'administració. 

En el registre es faran constar les activitats que desenvolupa el lobby i es publicaran en el Portal de Transparència de la Generalitat, com ara reunions, audiències i comunicacions de tot tipus.

El nou text normatiu també regula el que es denomina "empremta normativa", referida a la publicitat dels contactes que l'Administració de la Generalitat manté amb els lobbies durant l'elaboració dels avantprojectes de llei i els projectes de decret, assegurant així que la influència d'aquests grups en la confecció de les normes siga transparent i no desproporcionada.

Açò suposa que s'annexarà un informe als textos normatius i es publicarà en el Portal de Transparència, incloent les aportacions realitzades pels lobbies durant l'elaboració i tramitació de lleis i decrets. En el capítol quart del projecte es contempla la possibilitat que certes normes, com ara avantprojectes de llei i decrets del Consell, puguen ser negociades amb els lobbies, sense que açò substituïsca la participació ciutadana i el tràmit d'audiència, previstos en la normativa vigent.

El resultat d'aquesta negociació no serà vinculant. No obstant això, en el cas de separar-se del resultat del procés de negociació, el Consell haurà de motivar les raons de la seua posició negativa. En qualsevol cas, es tracta d'una nova eina de participació, amb la qual es persegueix millorar la qualitat de les normes, aprofundir en les pràctiques que defineixen el bon govern i facilitar la resolució de conflictes abans de l'aprovació de les normes. 

Finalment, arreplega el règim sancionador específic en matèria de lobbies lobbisme, tipificant els fets que es consideren infracció per al lobby, càrrec i empleat públic i les sancions que poden suposar.

next