Subvencions al sector del llibre: 500.000 euros per a l'edició i 20.000 per a participar en fires internacionals

La Conselleria ha convocat per valor de 750.000 euros les ajudes econòmiques per a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals en 2018
/ València
13 març 2018 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes destinades a la difusió del llibre i la lectura per a afavorir les iniciatives de difusió i promoció del sector editorial, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La quantitat destinada a aquest objectiu durant l'exercici de 2018 és de 500.000 euros, la qual cosa suposa un augment respecte a l'anterior convocatòria d'un 45%. De la mateixa manera, també s'han publicat les ajudes per a participar en fires internacionals amb una dotació de 20.000 euros.

Pel que fa a les ajudes a l'edició de llibres, seran subvencionats projectes d'organització i realització d'activitats de difusió i promoció del llibre valencià dutes a terme per les associacions o fundacions de llibrers, llibrers d'ocasió, il·lustradors, tipògrafs i editors valencians. També se subvencionaran les activitats de difusió i promoció dutes a terme per associacions o fundacions d'escriptors i les activitats de foment de la lectura d'associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

Podran rebre ajuda econòmica les despeses de funcionament generades per l'activitat de les associacions o fundacions, incloent-hi les retribucions del personal, la participació a les fires no internacionals, locals i generals del llibre o d'ocasió. Podran optar a aquesta subvenció les associacions o fundacions de llibrers, de llibrers d'ocasió, d'il·lustradors, de tipògrafs i d'editors, així com les associacions i fundacions d'escriptors o del sector del llibre i la lectura l'activitat de les quals es faça al territori valencià.

Les sol·licituds d'ajudes han d'anar acompanyades per una memòria de les activitats, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, així com per memòria econòmica. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

Les ajudes econòmiques per a la participació del sector del llibre en fires internacionals també s'han publicat aquest dimarts en el DOGV i compten amb un import de 20.000 euros i persegueixen l'objectiu de facilitar la participació en fires internacionals del sector del llibre per tal d'afavorir la internacionalització del sector del llibre valencià.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions són les empreses editorials, les persones escriptores o il·lustradores i les associacions del sector del llibre valencià, que hauran de presentar la sol·licitud abans del 24 de juliol.

En aquesta convocatòria serà subvencionable la participació i la inscripció amb un estand individual a les fires internacionals del sector del llibre, sempre que en aquestes fires no hi haja la possibilitat de participar en un estand de la Generalitat Valenciana, i el finançament de borses de viatge que permeten l'assistència a fires internacionals del sector del llibre. Totes les activitats i despeses subvencionables hauran d'haver sigut fetes, facturades i pagades entre el 25 de juliol de 2017 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, els dos inclosos.

La Generalitat donarà suport a totes les accions que vagen encaminades a l'edició, desenvolupament i promoció del llibre valencià, específicament els editats en valencià. Per a potenciar la internacionalització del sector del llibre es promourà que il·lustradors, escriptors i editors, bé individualment o bé per mitjà d'associacions, participen en fires internacionals.

Societats musicals: 750.000 euros

La Conselleria ha convocat també les ajudes econòmiques per a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals en 2018. A aquesta convocatòria es concediran un total de 750.000 euros, que es distribueixen de la manera següent: 500.000 euros per a remodelació i 250.000 per a obres de construcció. La partida pressupostària per a aquestes ajudes ha augmentat un 87% respecte a l'any anterior.

Les ajudes estan destinades a finançar les obres de remodelació, ampliació, reforma i de construcció de locals socials de les societats musicals. El local ha de pertànyer en propietat a l'entitat o estar cedit pel respectiu ajuntament i complir els requisits previstos en les bases reguladores. Només són despeses subvencionables aquelles que integren el pressupost d'execució material de l'obra. La quantia individual d'aquestes subvencions serà del 80% del cost d'execució material de les obres seleccionades i no podrà superar els 64.000 euros per beneficiari.

La concessió de les subvencions es farà seguint l'ordre establit per la puntuació concedida fins a esgotar l'import assignat a cada modalitat. No es podran sol·licitar aquestes ajudes per a obres de pressupost d'execució material superior a 80.000 euros ni per a obres que no es facen completament dins de l'any 2018.

Els sol·licitants són les societats musicals que, com a entitats privades sense ànim de lucre, tinguen entre els seus fins socials la difusió, promoció o divulgació i l'ensenyament de la música, i que facen activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: agrupacions instrumentals no professionals (bandes o orquestres) i escoles de música o d'educands, gestionades de manera directa o a través d'agrupacions supramunicipals o que col·laboren de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental.

Els interessats en aquestes ajudes poden presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. Es valoraran conceptes com l'objecte concret de la inversió que s'ha d'executar, l'adequació tècnica del projecte, les circumstàncies especials de l'edifici, l'obtenció d'aquestes ajudes en exercicis anteriors, la consideració de bé immaterial de rellevància local i altres.

next