El Consell ofereix contractes de 70.000 euros per a repatriar el talent investigador

Educació destina 2,6 milions dins del pla Generació Talent per a atraure doctors de prestigi que desenvolupen projectes a universitats i empreses
/ València
15 març 2018 01:00h

No hi ha un cens concret d'investigadors valencians exiliats per "necessitat o per formació" d'ençà que les retallades en I+D+I van forçar l'eixida del talent valencià cap a l'estranger però sí que s'han rebut imputs i s'ha palesat l'interés de doctors i doctorands que treballen fora del País Valencià i que volen saber quina és la situació per a retornar a casa i seguir fent la seua feina als centres d'investigació, universitats i empreses valencianes. La xifra aproximada que van citar el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, no es coneix però "hi ha un important grup de gent interessada que vol tornar per diferents raons", va puntualitzar Bueno.

Per a fer-ho possible, la Conselleria ha redactat les bases que aquest dimecres es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mentre que la convocatòria es publicarà "en breu", va anunciar el conseller. El programa s'engloba dins del Pla GenT (Generació Talent) en el tram que ateny Educació. Cal recordar que dins del projecte hi ha altres departaments implicats com ara el Servef i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), que encara no han fet els deures i no han concretat el desenvolupament dels plans que, com va anunciar la Generalitat en 2017, Generació Talent comptava amb un total de 62 milions per a repatriar el talent.

En el cas d'Educació, el programa té una dotació de 2,6 milions d'euros amb els quals es vol atraure i recuperar personal investigador perquè puga fer recerca al País Valencià. Compta amb quatre línies d'ajudes que s'enfoquen en la direcció d'ajudar que el territori valencià siga vist com "un espai de recerca". "Volem crear les condicions adequades per a aconseguir nous i ambiciosos objectius d'investigació perquè contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social del territori valencià i això s'aconsegueix contractant personal investigador que transferisca el seu coneixement a l'àmbit universitari i al teixit productiu valencià", va afirmar el conseller Marzà.

Els doctors de prestigi podran tindre un contracte de fins a 70.000 euros. / DIARI LA VEU

El pla perquè retorne el talent migrat i aquell que es veja captivat per l'oferta farà créixer la xifra d'investigadors i, per tant, augmentar així els fons europeus destinats a la recerca, va remarcar el conseller. És a dir, que s'espera una retroalimentació en tant que el reclam del programa pot fer créixer el nombre d'investigadors al territori i d'aquesta manera es podria optar a més ajudes europees destinades a aquesta tasca. Això no obstant, les subvencions previstes en les bases que ha publicat Educació s'alineen entorn de l'eix 2 del Pla GenT, que es correspon al suport a investigadors amb talent. Aquest eix preveu tres objectius, a banda de la inversió econòmica provinent d'Europa, com ara elevar el nivell d'excel·lència investigadora del sistema valencià, afavorir la incorporació de persones investigadores d'elevat prestigi i millorar la projecció internacional a les universitats públiques i centres d'investigació.

Característiques i requisits de les ajudes

Les bases recullen quatre tipus de línies de contractació amb diferents quanties i requisits. La primera està adreçada a investigadors-doctors d'excel·lència per al desenvolupament de projectes d'I+D+i al territori valencià; la segona, a doctors en consolidació; la tercera, a joves doctors que treballen en el desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes, i la quarta està enfocada a doctorands en formació que puguen desenvolupar el seu projecte en empreses valencianes.

Els interessats són els qui han de sol·licitar les subvencions. Els contractes es faran des dels Centres d'Investigació i les universitats públiques i la conselleria farà les transferències de les ajudes. Els beneficiaris passaran a ser personal investigador laboral, va explicar la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència. Els contractes tindran una durada de quatre anys i podran ser prorrogables per dos anys, un temps que, segons va apuntar el conseller Marzà, permet parlar d'una estabilitat laboral perquè els investigadors puguen dur a terme les seues recerques.

Per a aquest any 2018, els doctors consolidats i investigadors d'excel·lència que compten amb un recorregut internacional contrastat podran optar a un contracte màxim de 70.000 euros per a fer recerca només al País Valencià, a més de 50.000 euros per a contractar personal col·laborador ajudant. El percentatge de l'ajuda per part de l'Administració serà del 100% enguany, el 80% per a 2019, el 70% per a 2020 i el 50% per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, això és, universitats i centres d'investigació valencians. La subvenció per a cada persona beneficiària disposarà d'una ajuda per part d'Educació de fins a 50.000 euros anuals per a la contractació de personal tècnic associat al projecte, així com per a diverses despeses que es generen del desenvolupament de la investigació.

Els candidats per a aquestes ajudes hauran d'acreditar una experiència internacional de 3 anys, publicacions, presentar un projecte, tindre capacitat de lideratge i, a més, es tindrà en compte que l'investigador retorne al territori, és a dir, que acredite que la seua formació va tindre lloc a les universitats valencianes i que duu a terme les investigacions a l'estranger, per la qual cosa pretén tornar. L'avaluació l'efectuarà, tant en aquesta línia com en les altres tres restants, una comissió configurada per persones "rellevants" al món investigador, va recordar Marzà.

Pel que fa a doctors amb experiència internacional en fase de consolidació, correspon a personal que està treballant en centres estrangers de prestigi internacional. El contracte anual serà d'un màxim de 55.000 euros. El percentatge de l'ajuda per part d'Educació serà del 100% enguany, el 80% per a 2019, el 70% per a 2020 i el 50% per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, això és, universitats i centres d'investigació valencians. Addicionalment, l'investigador pot obtindre una ajuda destinada a finançar diversos conceptes de despeses del grup d'investigació de referència en què s'integre, la qual tindrà un límit màxim anual de 25.000 euros i estarà finançada per Educació. En aquest cas, l'investigador haurà d'acreditar dos anys d'experiència en l'àmbit internacional.

La tercera línia d'ajudes està adreçada a joves doctors menors de 35 anys que hagen fet estades postdoctorals a centres d'investigació de prestigi internacional i que desenvolupen un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes. A més, les persones beneficiàries comptaran amb la tutorització de la persona investigadora principal del projecte. La durada de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals i el contracte el cofinançaran l'empresa i el centre d'investigació o la universitat implicats en cada cas. Els projectes desenvolupats dins d'aquesta línia hauran de tindre una aplicació directe amb l'empresa en què es desenvolupa.

L'últim tipus de subvencions pretén persuadir aquells que volen rebre la formació del doctorat al País Valencià amb la peculiaritat que es puga fer des de dins de les empreses. Es tracta de promoure la contractació per part d'universitats públiques valencianes i dels centres d'investigació per a la realització de tesis doctorals vinculades a projectes d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupen en empreses valencianes. La durada de la subvenció serà de quatre anys i el contracte per part de les universitats i els centres d'investigació valencians serà, com a màxim, de 22.192,80 euros anuals per a cada una de les persones beneficiàries. Així mateix, Educació complementa la subvenció per a cada beneficiari amb 2.400 euros com a màxim per a la realització d'estades en entitats d'I+D+i, així com de 1.500 euros més per a finançar les despeses de matrícula en l'ensenyament de doctorat en una universitat pública valenciana.

next