El TSJ indica al PPCV que el Consell ja ha donat tota la informació disponible sobre Carns de Morella

El diputat popular a les Corts, José Císcar, va interposar un recurs contra Agricultura perquè sostenia que la Conselleria li denegava dades
/ València
23 abril 2018 01:00h

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) ha estimat el recurs interposat per la Generalitat i declara la impossibilitat material d'executar la sentència ferma, que l'obligava a lliurar al PPCV la informació sol·licitada sobre el projecte pilot de l'empresa Carns de Morella, ja que no existia en l'administració ni aquest projecte ni cap altra documentació relacionada amb aquest.

El diputat del PP valencià a les Corts, José Císcar, va interposar un recurs contra la resolució de la Conselleria d'Agricultura en la qual se li denegava la informació sobre el citat projecte, en el qual se sustentava la línia nominativa de 140.000 euros per a aquesta mercantil inclosa inicialment en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2016, que finalment va ser substituïda per una línia genèrica de 500.000 euros per a convenis amb escorxadors.

Una sentència del 28 de febrer de 2017 va reconéixer el dret del diputat a rebre aquesta informació i va assenyalar que se li va impedir el legítim dret de les seues funcions. Aleshores va agregar que "no és possible que el Consell aprove un avantprojecte de pressupostos i que ho remeta a les Corts amb una línia en favor d'una empresa privada de 140.000 euros i que Agricultura diga que no existeix cap programa pilot, ni informe, ni documents en la Conselleria".

Una interlocutòria del 22 de desembre desestimava la petició d'impossibilitat d'execució de sentència instada per la Generalitat i l'Advocacia de la Generalitat va interposar un recurs de reposició al·legant que s'ha acreditat davant la sala que és "materialment impossible el lliurament de cap altra documentació diferent de la fitxa FP7", és a dir, la fitxa pressupostària que va arreplegar en un primer moment aquesta subvenció.

El TSJ estima el recurs perquè l'informe del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca indica que en els arxius de la Conselleria no consta cap projecte a desenvolupar per Carns de Morella SL ni cap informe administratiu que valore l'interés públic del citat projecte, ni cap altra documentació referida a aquest. "Es constata que, en efecte, la Conselleria demandada manca de la documentació que es va requerir per la part actora, la qual cosa determina la causa d'impossibilitat material d'execució de la sentència ferma", conclou la sala en una interlocutòria contra la qual cap recurs de cassació.

next