El govern aprova la creació del Consell Social de les Llengües

El nou òrgan de participació social, estudi i assessorament en matèria de política lingüística estarà adscrit a la Conselleria d'Educació
/ València
8 juny 2018 01:00h
L'articulat del decret estableix les funcions, estructura i composició del Consell Social de les Llengües. Imatge d'arxiu de Soler, Puig, Marzà i Trenzano davant la Coselleria d'Educació.

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret de creació i regulació del Consell Social de les Llengües com a òrgan de participació social, estudi i assessorament en matèria de política lingüística del govern.

Aquest òrgan estarà adscrit a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquest departament té les competències en matèria de política lingüística i s'encarrega d'impulsar el desplegament de la legislació lingüística derivada de les disposicions de l'Estatut d'Autonomia, així com de vetlar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Consell per a les dues llengües oficials.

La creació del Consell Social de les Llengües, a més, respon al foment de la participació ciutadana i dels principals sectors de la societat civil en l'àmbit de la determinació i el disseny de la política lingüística del Consell.

Contingut del decret

L'articulat del decret estableix les funcions, estructura i composició del Consell Social de les Llengües. Entre les seues funcions destaquen la participació en el procés de normalització lingüística, l'avaluació dels objectius i resultats de la política lingüística, l'estudi i anàlisi de qüestions relacionades amb la planificació i normalització lingüístiques, la coordinació d'actuacions sobre la matèria entre diferents administracions, institucions i entitats, i la proposició de mesures per a optimitzar l'aplicació d'aquestes polítiques.

L'estructura del Consell s'organitza en òrgans unipersonals (Presidència, Vicepresidència i Secretaria) i col·legiats (el Ple i la comissió permanent). La comissió permanent estarà formada pel vicepresident i setze vocals designats pel Ple. A més, es recull la possibilitat de crear, al si del Ple o de la comissió permanent, ponències tècniques especials. Pel que fa a la composició, com a norma general, s'estableix la necessitat de garantir la paritat entre homes i dones.

Els òrgans unipersonals correspondran als següents membres nats: la Presidència, al titular de la Presidència de la Generalitat; la Vicepresidència, al titular de la conselleria competent en matèria de política lingüística, i la Secretaria, al titular de la direcció general amb competències en la política esmentada.

Alguns de la resta dels membres del Consell Social de les Llengües ho seran per raó del càrrec –titulars de les conselleries competents en participació ciutadana, en formació d'empleats públics i en justícia, així com el titular de la secretaria autonòmica amb competències en política lingüística–. Altres membres ho seran per designació.

Entre els vocals per designació hi ha representats de diversos sectors relacionats amb la matèria, com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les tres diputacions, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Valencià de la Dona, cadascun dels grups parlamentaris de les Corts, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, l'ens públic Radiotelevisió Espanyola, el Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Consell Escolar, el Consell de la Joventut, el Consell de Consumidors i Usuaris, la Reial Acadèmia Espanyola i la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana. 

A més dels vocals citats, es podran nomenar fins a 20 vocals entre persones o entitats destacades per la seua contribució a la normalització lingüística. Els vocals per designació ho seran per un període de sis anys.

next