CCOO PV signa el conveni de consignataris, navilieres i estibadors del Port de València

El conveni col·lectiu, vigent fins al 2016, portava dos anys negociant-se.
13 març 2014 01:00h
RedactaVeu / València

Juan Cruz, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO PV, atribueix la signatura del conveni després de 2 anys a “la lluita de les treballadores i treballadors, que han sabut fer front a un marc de relacions laborals que dificulta cada vegada més la negociació col·lectiva, malgrat els avantatges oferits a les patronals”.

Des de la FSC s'espera que aquest nou conveni servisca també per a donar l'estabilitat necessària a les relacions laborals en el sector i facilitar la millora de la competitivitat de les empreses, garantia d'ocupació i de les condicions de treball del personal. El text definitiu arriba precedit de dos anys de negociació, no exempts de conflictivitat, com la vaga convocada el passat estiu per a trencar el bloqueig, i que va significar un èxit sense precedents en el Port de València.

El període d’ultraactivitat pactat és de 16 mesos des de la finalització de la vigència del conveni. L'antiguitat per al personal en actiu a 31 de desembre de 2013, es transforma en complement 'Ad Personam', no absorbible ni compensable, entrant a formar part del mòdul base hora per a la quantificació d'altres complements i plusos. Durant el període de vigència, aquest complement s'incrementarà i actualitzarà en un mínim del 16% segons casos.

El nou conveni també adapta el sistema de categories al de Grups Professionals, sense cap minvament salarial. Respecte a la promoció, s'acorda que siga automàtica del Grup IV al Grup III, transcorreguts 5 anys en aquell grup. Així mateix, es mantenen les promocions previstes en el conveni anterior. Referent a la jornada, l'acord no introdueix canvis pel que fa a la regulació actual. No obstant açò, la distribució irregular de la jornada serà del 5% de l'anual. Tampoc s'introdueixen canvis en tot allò que respecta a hores extra, torns, nocturnitat o plusos. La indemnització pactada per acomiadament en contractes temporals serà de 12 dies. La inaplicació o desvinculació del conveni solament podrà donar-se quan estiga detalladament fonamentada en causes econòmiques.

Les condicions econòmiques acordades inclouen un increment salarial d'un 6% durant els cinc anys de vigència del conveni a distribuir de la següent forma: 2012: 0%; 2013: 1.25%; 2014: 1.50%; 2015: 1.50%; 2016: 1.75%. Finalment, s'inclou una clàusula de garantia salarial, aplicable si l'IPC calculat durant tots els anys de vigència del conveni col·lectiu (2012-2016) és superior al 7%, amb revisió des de l'1 gener de 2016, i que a més seria la base per a la revisió automàtica en 2017.

S'aprova la negociació d'un Pla d'Igualtat per a les empreses consignatàries, navilieres i estibadors del Port de València. Respecte als dies de permís retribuït, es mantenen els tres contemplats fins ara, però amb una conversió a recuperables a raó d'un dia per any. És a dir, en 2014 hi hauria dos dies de permís retribuït i un dia recuperable; en 2015 serien un dia de permís retribuït i dos recuperables, i en 2016 els tres dies serien recuperables.

En contrapartida s'inclouen en l'art. 26 del conveni dos nous supòsits de permís: un dia per malaltia greu o defunció de familiars fins al tercer grau de consanguinitat i el temps necessari per a acompanyament a familiars a visites mèdiques, fins al segon grau.

next