L'economia es ralentitza malgrat el creixement de la construcció i l'acceleració de la compravenda

L'informe de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana alerta que l'activitat turística "comença a mostrar problemàtiques concretes"
/ València
26 juliol 2018 01:00h
La construcció és el sector que més està creixent en 2018.

L'economia valenciana, amb un creixement en el primer trimestre similar als anteriors, mostra una ralentització generalitzada. Tot i això, destaca el sector de la construcció, que creix, i el de compravenda, que s'accelera, segons l'informe de conjuntura de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, que apunta que el turisme evoluciona a bon ritme però comença a mostrar signes de ralentització i problemàtiques concretes que hauran de solucionar-se.

Així, malgrat el bon to mostrat a nivell agregat, les dades corresponents al segon trimestre confirmen que, excepte en la construcció, en la resta dels grans sectors es consolida la tendència cap a una ralentització generalitzada i destaca l'evolució negativa en algunes branques de la indústria manufacturera.

Pel que fa a la demanda, tant el consum privat com la inversió empresarial comencen a mostrar una inflexió en la seua trajectòria. En l'àmbit públic destaca el creixement en la inversió, encara que des de nivells mínims. El consum públic, malgrat seguir encotillat, ha mostrat una lleugera millora.

Pel que fa a l'oferta, l'evolució dels sectors i les branques que els componen comença a dispersar-se. La indústria mostra un comportament "menys estable, dinàmic i homogeni" que en els semestres anteriors i avança a taxes sensiblement inferiors a les de la mitjana estatal.

En el que portem de 2018 destaquen pel seu dinamisme les branques de material i equip electrònic, taulells, química i alimentació. Per contra, branques tan rellevants com el material de transport; cuir i calçat; maquinària i equip, i tèxtil i confecció ja han entrat en zona de contracció.

Bones xifres per a la construcció i l'habitatge

La construcció és el sector que més està creixent en 2018 i la licitació oficial, partint de mínims, està avançant a taxes molt elevades. Per la seua banda, l'edificació d'habitatges accelera la seua trajectòria positiva amb taxes de dos dígits.

També la compravenda d'habitatge continua accelerant-se i avança a taxes de dos dígits, tant la usada com la nova. El macrosector dels serveis es desenvolupa a bon ritme, però amb menys intensitat que la mitjana espanyola.

Destaquen especialment les activitats professionals, científiques i tècniques, que creixen a taxes de dos dígits i per sobre de la mitjana espanyola. A major distància, però amb bon to, es troben les activitats administratives i serveis auxiliars; la informació i comunicacions, i l'hostaleria. El comerç, malgrat ralentitzar la seua trajectòria, continua avançant per sobre de la mitjana de l'economia, sustentat pel comerç en alimentació.

Problemes en turisme

L'activitat turística evoluciona a bon ritme, més en nombre de viatgers que en nombre de pernoctacions. Tot i això, per diverses raons comença a mostrar signes de ralentització i problemàtiques concretes, "que hauran de solucionar-se".

En la demanda externa, "en gran manera a causa de les tendències neoproteccionistes que estan sorgint en el panorama internacional", algunes partides han perdut part del seu "extraordinari" dinamisme. Amb aquestos registres, el País Valencià es va mantindre en el tercer lloc del rànquing estatal en exportacions.

En el mercat laboral destaca que, mentre la contractació indefinida creix a dos dígits en taxa interanual, la contractació temporal decreix.

Pel que fa al futur, els registres indiquen que l'economia valenciana, igual que la del conjunt espanyol, seguirà mantenint un bon to, però mostrarà amb el temps taxes més moderades. En el conjunt de 2018 podria créixer vora el 2,8%, 4 desenes menys que en 2017 (3,2%).

Descens de la taxa d'atur

El menor creixement estarà en línia amb el creixement mitjà espanyol i per sobre del creixement de la zona euro, però amb avanços sectorials més heterogenis. El sector primari serà qui menor creixement mostrarà en 2018 i avançarà difícilment unes desenes. El sector industrial, gràcies al dinamisme d'algunes de les seues branques, que compensarà la caiguda de l'automòbil, continuarà desenvolupant-se a taxes acceptables, encara que amb símptomes de desacceleració.

La construcció serà en 2018 el sector més dinàmic en tots els aspectes. Per la seua banda, el macrosector dels serveis continuarà evolucionant positivament, però a taxes inferiors al creixement mitjà de l'economia. El menor creixement de l'economia serà compatible amb la generació d'ocupació neta i de qualitat. La taxa d'atur continuarà descendint, encara que a menor ritme, i podria situar-se a finals d'any diverses desenes per sota del 16%.

next