Un jutjat investiga pèrdues de 3 milions d'euros en l'Institut de Vivenda que presidia Rafael Blasco

La Generalitat es persona en la causa sobre les irregularitats detectades en l'empresa de capital majoritari públic Desenvolupaments Urbans d'Habitatges Protegits
/ València
4 agost 2018 01:00h

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori es personarà, a través de l'Advocacia de la Generalitat en la causa oberta pel jutjat d'instrucció número 21 de València, que investiga la possible concurrència de responsabilitats penals per part de diverses persones que ostentaven càrrecs públics de la Generalitat, així com els responsables de diverses empreses privades per la gestió entre els anys 2004 i 2015 de l'empresa mixta de la Generalitat Desenvolupaments Urbans d'Habitatges Protegits SL.

La personació de la conselleria es produeix després que el jutjat haja obert diligències penals prèvies sobre la gestió des de 2004 de l'empresa mixta, a instàncies de la Fiscalia, com a conseqüència dels fets irregulars que li van ser comunicats per la conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en 2016.

La consellera d'Habitatge, María José Salvador, va traslladar a la Fiscalia les conclusions de les auditories realitzades en 2014 i 2015 per la Sindicatura de Comptes i per la Intervenció General de la Generalitat respectivament i en la qual es posaven de manifest els greus perjudicis econòmics i irregularitats constants que s'havien produït durant la gestió d'aquesta empresa mixta i que van ser valorats provisionalment en vora 3 milions d'euros per a l'erari públic.

L'empresa Desenvolupaments Urbans d'Habitatges Protegits SL (DUVP) va ser constituïda l'any 2004 com a empresa mixta amb capital majoritari privat (51%) per l'antic Institut Valencià de Vivenda i Sòl (IVVSA) –actualment EVHa–, dins d'un procediment plagat d'irregularitats, tenia com a objectiu buscar a empreses privades interessades a aportar capital per a la constitució d'una societat mixta destinada a la la construcció d'habitatges protegits, fixant-se un termini de 7 dies per a la presentació de propostes.

A més, a pesar que el plec de clàusules per a la selecció de les empreses privades interessades a constituir amb e l'IVVSA aquesta empresa mixta (participada per la Generalitat amb l'altre 49%) s'establia com a condició que havien de "ser propietaris d'almenys el 25% de la superfície social afectada per les actuacions de la societat a constituir", cap de les empreses seleccionades va acreditar ser propietària de sòl en aquestos àmbits i a més es va obviar la prèvia i preceptiva autorització del govern necessària per a poder constituir aquesta empresa.

La celeritat i falta de transparència en el procediment de selecció d'aquestes empreses va arribar al punt que tan sols va transcórrer un termini de 16 dies entre l'anunci del DOCV i la signatura de l'escriptura de constitució de la societat, prèvia selecció del soci privat. Aquestes irregularitats van ser reconegudes en el dictamen emès en data 18/09/2008 per la Comissió de les Comunitats Europees, en el qual es va posar de manifest que aquesta actuació també va constituir una infracció de les directives de contractació de la Unió Europea.

Igualment, i segons les auditories públiques realitzades, l'any 2005 l'IVVSA, previ acord del seu Consell d'Administració –presidit pel llavors conseller Rafael Blasco– va vendre directament, sense sotmetre's el preceptiu tràmit de publicitat i concurrència, a l'empresa mixta DUVP (encara de capital majoritàriament privat) una parcel·la urbana d'ús residencial de prop de 6.000m² al municipi d'Alaquàs, per un preu de més de 3 milions d'euros, destinada a la construcció d'habitatges, garatges i trasters sotmesos al règim de protecció pública, sense que quedara garantit que aquest preu s'ajustava al "valor de mercat".

A més i amb la finalitat de poder obtenir l'aval públic de diferents operacions creditícies a través de l'Institut Valencià de Finances de la Generalitat (IVF), el 23 de desembre de 2010 l'empresa Urbana Ducat SL va vendre a l'IVVSA, previ acord pres pel seu Consell d'Administració el dia 21 del mateix mes, un 2% de participacions de DUVP SL, passant a partir d'aquell moment l'empresa mixta a estar participada majoritàriament amb capital pública de la Generalitat (51%), tot açò incomplint l'obligació legal d'haver obtingut el previ acord del govern, atés que, amb aquesta decisió d'adquisició de participacions de l'empresa mixta, la Generalitat va passar a ser participe majoritari (amb el 51% del capital social) de la mercantil amb tots els drets i obligacions que açò comportava.

Amb data de 2015 la Intervenció General va posar de manifest que el detriment econòmic total causat a la Generalitat, només en el que afecta a la promoció d'Alaquàs, arribava a prop de 3 milions d'euros, al que calia afegir la pèrdua de la propietat del solar venut en el seu moment pe l'IVVSA a l'empresa mixta (amb un valor benvolgut en un procés sense licitació en 3 milions).

L'informe emés el 2015 per la Intervenció de la Generalitat va posar també de manifest que l'empresa mixta de la Generalitat no havia tingut en cap moment ni mitjans materials ni humans propis i que tota la seua activitat comptable i administrativa havia sigut realitzada pel seu soci privat extern, sense que constara que l'IVVSA-Generalitat haguera realitzat cap tipus de tasques efectives de control o supervisió de les actuacions realitzades i de la gestió duta a terme.

De la mateixa manera, en l'informe de la Intervenció, es denunciava l'existència de notoris "llaços de parentiu" entre els administradors i propietaris de totes les mercantils que havien participat des del primer moment com a socis privats de l'entramat societari de la mercantil mixta. De fet, la consellera d'Habitatge, María José Salvador, va denunciar que les auditories havien detectat dos contractes per valor de 500.000 euros i 15 milions d'euros "a través dels quals queda en evidència que es va articular un sistema que pretenia la tornada directa de contractes a empreses administrades per familiars directes, germans i fills dels administradors privats que formaven part del capital de l'empresa mixta".

Liquidació

Per tot açò, l'actual equip de govern va decidir en 2015 instar el concurs voluntari de l'empresa mixta i per tant la seua liquidació, que va ser resolta en juny de 2016 pel Jutjat del Mercantil núm. 2 de València, que va declarar l'extinció de la societat mercantil mixta després que els socis privats es negaren a lliurar la informació original comptable, fiscal i societària.

"El resultat econòmic de la nefasta, temerària i tendenciosa gestió dels equips anteriors de la Generalitat entre els anys 2004 i 2015 ha provocat la pèrdua dels imports avalats per l'IVF, de les aportacions realitzades per l'erari públic per a la creació i manteniment de la societat i d'un enorme solar a Alaquàs destinat a la construcció d'habitatge públic" ha indicat la consellera d'Habitatge després de denunciar de nou que "una vegada més queda en evidència quina era la política d'habitatge del PP, destinada clarament a l'enriquiment personal d'amics i coneguts dels alts càrrecs del partit".

"Ara són els tribunals els qui han d'encarregar-se de dilucidar l'existència de possibles delictes penals en tals actuacions, però la responsabilitat d'aquesta conselleria i del Consell de Ximo Puig és la d'exigir que es retornen els fons públics perduts per la nefasta gestió de l'Habitatge de dirigents com Blasco" ha sentenciat la responsable del departament després d'assenyalar que "lamentablement a ningú li sorprén ja la forma d'actual de l'exdirigent del PP".

next