Quines ajudes es poden demanar a l'Estat si un incendi afecta un habitatge?

Hi ha modalitats de subvencions adreçades a famílies per danys personals, per a pal·liar danys en vivendes i béns i per a les corporacions locals, entre d'altres
/ València
10 agost 2018 01:00h
Els formularis es poden aconseguir a través de la pàgina web de protecció civil.

Un total de 40 habitatges de les urbanitzacions de Montesol, Montepino i La Cumbres, al terme municipal de Gandia, s'han vist afectats per l'incendi forestal de Llutxent, així com algunes explotacions ramaderes de Pinet. Tant la Generalitat com l'Administració local van anunciar el passat dimecres que s'anaven a agilitzar els tràmits per a poder sol·licitar ajudes i subvencions. En aquest sentit, Gandia, Llutxent i Pinet va demanar que es declarara com a zona afectada per emergència per a poder accedir a préstecs de l'Institut de Crèdit Oficial depenent de l'Estat. També, el cap del Consell, Ximo Puig, va anunciar que en el ple extraordinari que se celebrarà a finals del mes d'agost s'abordarien diverses mesures econòmiques per a fer front a les demandes dels propietaris que han perdut o han vist afectades pel foc les seues primeres residències.

L'Estat ofereix una sèrie de subvencions per a pal·liar les necessitats derivades de situacions d'emergència o de natura catastròfica (recollides en el Reial Decret 307/2005, de 18 de març). Quines són les modalitats d'ajudes i qui les pot sol·licitar? Doncs es preveuen cinc tipus, segons si són danys personals, habitatges, corporacions locals, tercers que facen prestacions humanitàries i comunitats de propietaris.

En l'incendi de Lutxent no s'han produït danys personals però sí físics i ecològics. Així, els propietaris als quals el foc haja destruït l'habitatge, aquells a qui les flames hagen afectat l'estructura o que no afecten l'estructura però sí els béns domèstics de primera necessitat poden demanar subvencions. Els beneficiaris són les unitats familiars o de convivència domèstica i han de complir diversos requisits. La primera condició que ha de reunir l'habitatge danyat és que aquesta ha de ser la vivenda habitual i que els residents estiguen dins dels límits d'ingressos que regula el Reial Decret. El dany ha d'haver estat provocat de manera directa per un fet catastròfic. Els propietaris hauran d'acreditar que són els titulars i, en cas de tindre una assegurança, hauran de justificar que la quantia percebuda per la cobertura privada no cobreix la totalitat dels danys produïts.

Pel que fa a les corporacions locals, la normativa estatal preveu subvencions per a cobrir les despeses d'emergència realitzades per un municipi per a donar resposta als servies públics essencials i imprescindibles per a garantir la vida i la seguretat de les persones. En aquest tipus d'ajudes, les corporacions locals hauran d'acreditar una mancança de mitjans econòmics, és a dir, que la inversió realitzada d'urgència supere el 3 per cent de la quantia consignada en el capítol pressupostari de despesa corrent en béns i serveis (recollides en el Capítol II).

Hi ha també ajudes adreçades a aquelles persones físiques o jurídiques a qui se'ls sol·licia que presten ajuda, com ara béns o serveis en un moment d'urgència, és a dir, aquelles persones que durant l'incendi de Llutxent hagen hagut d'acollir persones desallotjades o altres materials derivats de l'actuació durant l'incendi. Aquestes podran obtindre l'import total de les despeses, danys o perjudicis ocasionats mentre han prestat, per exemple, un lloc per a estacionar vehicles de gran tonatge o hagen rebut persones evacuades. Els beneficiaris en aquest cas seran les persones físiques o jurídiques que, prèviament a haver sigut sol·licitada la col·laboració per l'autoritat competent en matèria de protecció civil en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, hagen dut a terme la prestació personal o de béns.

Per últim, hi ha un altre tipus d'ajudes adreçades a les comunitats de propietaris i unes altres per als establiments industrials, mercantils i de propietaris. Els beneficiaris seran, en el primer cas, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal pels danys que afecten elements d'ús comú; en el segon cas, se'n beneficiaran les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments degudament registrats a efectes fiscals i amb un nombre de treballadors igual o inferior a 50. Com a requisits per a percebre alguna d'aquestes dues subvencions, és imprescindible que tinguen contractada una pòlissa d'assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets i que el dany s'haja produït per algun risc no inclòs en l'assegurança de riscos extraordinaris o en la cobertura ordinària de la pòlissa d'assegurança.

Terminis i presentació

Les ajudes s'han de sol·licitar en un termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver-se produït el dany causant de la situació d'emergència. Les subvencions es poden presentar per via telemàtica o als registres de la Delegació i Subdelegacions del govern espanyol al País Valencià però també al registres de qualsevol administració general de l'Estat, de la Generalitat, de les diputacions i, fins i tot, als ajuntaments en cas que aquestos estiguen subscrits al conveni. També es podran presentar a les oficines de Correus, a les oficines diplomàtiques i als consultats. Els formularis estan disponibles a la pàgina web de protecció civil.

Tindran preferència aquells propietaris als quals el foc (o qualsevol altra catàstrofe futura) haja danyat la seua vivenda habitual –les primeres residències–, encara que, segons ha matisat el delegat del govern espanyol, Juan Carlos Fulgencio, si el pressupost és suficient s'estudiarien altres opcions, com ara segones residències afectades.

next