Educació obri el termini per a sol·licitar les beques universitàries contra l'abandonament dels estudis

Els beneficiaris de les ajudes són els estudiants que els queden un màxim de 24 crèdits i cursen assignatures que corresponen a la tercera matrícula
12 setembre 2018 01:00h
La universitat també acull aquest dissabte la celebració de la fase local de la Olimpíada d\'Economia

La Conselleria d'Educació ha obert el termini per a sol·licitar la convocatòria de les beques de no-abandó adreçades a l'alumnat que finalitze els seus estudis universitaris durant el curs 2018-2019 en les universitats públiques del País Valencià. Es tracta de les ajudes per a aquells estudiants a qui els resta un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis en les universitats que integren el sistema universitari valencià i estiguen matriculats en crèdits que corresponen a la tercera matrícula o bé matrícules successives.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 13 d'octubre. L'alumnat que sol·licite la beca haurà d'omplir per via telemàtica el formulari i presentar-lo en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 39/2015. Aquestes ajudes tenen una dotació pressupostària que ascendeix a 150.000 euros i l'objectiu és contribuir que l'alumnat amb dificultats econòmiques no haja d'abandonar els seus estudis i puga finalitzar-los i obtindre la seua titulació.

L'exempció de les taxes arribarà únicament a les assignatures o crèdits de què s'haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2018-2019 en una única titulació i especialitat. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que superen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

Els criteris d'adjudicació

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a la concessió supere l'import global màxim previst en la convocatòria, s'adjudicaran, en primer lloc, a l'alumnat a qui quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis; subsidiàriament, si hi ha crèdit disponible, la beca es concedirà a l'alumnat a qui quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumne en el curs acadèmic anterior o l'últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els estudiants la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l'alumne a partir del qual s'esgote l'import global màxim esmentat. Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de quatre membres, de 43.846 euros.

next