Cursar estudis universitaris serà un huit per cent més barat aquest curs

Des de 2016 les taxes es redueixen un 15 per cent
/ València
14 setembre 2018 01:00h
La universitat també acull aquest dissabte la celebració de la fase local de la Olimpíada d\'Economia

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes universitàries per al curs 2018-19 i en el qual s'estableix una reducció del 8% del preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster en les universitats públiques valencianes.

El nou decret suposa reduir les taxes per al curs acadèmic 2018/2019 en un percentatge del 8% respecte a les establides en el Decret 108/2017, de 28 de juliol, pel que fa als crèdits en primera matrícula, tant de grau com de màster, per a aquells estudis de màster que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades a l'Estat o amb preu equiparable, i per als estudis de màster no compresos en el grup anterior. A més, es manté l'import de les taxes en els estudis de màster amb preu excepcional, que ve establit per conveni amb altres universitats participants, així com en els estudis conduents al títol de doctor, des de la primera matrícula fins a la quarta matrícula i següents.

La reducció del 8% de les taxes universitàries se suma a la reducció del 7% duta a terme en el curs 2017/2018, amb el que la reducció de les taxes universitàries aconsegueix el 15% respecte a les taxes del curs 2016/2017.

Aquesta reducció de preus s'implementa amb una política de subvencions i beques universitàries que pretén acabar amb les desigualtats socials que es produeixen tant en l'accés (primera matrícula), com en la continuïtat dels estudis universitaris, i que constitueixen dos dels principals eixos del Pla de millora del sistema universitari valencià. L'objectiu definitiu del Consell amb aquestes mesures és aconseguir que cap alumne deixe d'estudiar en la universitat per motius econòmics, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El decret també estableix que l'import de les tarifes per la realització d'estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l'import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries.

El règim aplicable a les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris serà l'establit en la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

Exempcions i bonificacions

Així mateix, el decret possibilita diferents tipus d'exempcions i bonificacions per a l'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o de la Generalitat. En concret, tindran exempcions i bonificacions aquells que obtinguen matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat, els membres de famílies nombroses i els que hagen sigut víctimes o familiars de víctimes de bandes armades o elements terroristes.

Aquestes exempcions i bonificacions també beneficiaran a aquells que es troben en algun dels supòsits d'exempció als quals es refereix l'article 148 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, en els termes i les condicions establits en l'esmentat article. També tindran dret a l'exempció total de taxes els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%. L'import de les taxes aplicable als estudiants estrangers serà el mateix import que s'aplica per als estudiants de nacionalitat espanyola.

next