El Botànic destinarà més de 137 milions a polítiques directes i indirectes per a mitigar el canvi climàtic

El pressupost per al programa 'Canvi climàtic i qualitat ambiental' s'incrementa un 50% respecte a 2018
/ València
31 octubre 2018 01:00h

Les polítiques de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural seguiran tenint com a "eix director" la sostenibilitat. Aquesta conselleria tindrà per a l'exercici de 2019 un pressupost de 404,35 milions d'euros (un 14,3% més que en els comptes de 2018) i estarà estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

En el cas del canvi climàtic, destaquen els més de 137 milions d'euros –concretament, 137.519.760 euros– destinats a mitigar aquest fenomen, siga de manera directa o indirecta, que resulten de sumar el programa 442.50, 'Canvi climàtic i qualitat ambiental' (17,43 milions); el 714.50, 'Política Agrària Comuna i Competitivitat' (45,70 milions); el 442.40, 'Medi Natural i Avaluació Ambiental' (46,83 milions), i el 442.90, 'Prevenció d'incendis forestals' (27,56 milions). Tot i això, el pressupost destinat a la conselleria dirigida per Elena Cebrián no arriba a representar un 2% dels pressupostos totals de la Generalitat, que ascendeixen a 22.092 milions d'euros.

Un 48,3% més per al programa 'Canvi climàtic i qualitat ambiental'

El programa 'Canvi climàtic i qualitat ambiental' té com a objectiu previndre la producció de residus i, si escau, potenciar la recollida selectiva i la valorització; garantir la correcta gestió dels residus mitjançant la implantació de les infraestructures previstes als Planes Zonals i altres sistemes de planejament; millorar l'entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais degradats; previndre la contaminació dels sòls i recuperar els sòls contaminats per a altres usos; previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les emissions de gasos d'efecte hivernacle en abocadors, i facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics.

Aquest programa també està orientat a previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació acústica; fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre l'activitat industrial i el medi ambient; fomentar el control integrat de la contaminació; realitzar actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques; aplicar el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle al País Valencià; fer el seguiment del desenvolupament de l'Estratègia Valenciana davant el canvi climàtic, i vigilar i controlar la qualitat de l'aire. El programa té una dotació per a l'exercici vinent de 17,43 milions d'euros. Això representa un 48,3% més que en 2018, quan el pressupost era d'11,76 milions. D'aquesta manera, es converteix en el programa amb més increment respecte dels pressupostos anteriors.

Actuacions en el medi forestal

Pel que fa al programa 'Medi natural i avaluació ambiental', passa dels 37,45 milions d'euros de 2018 als 46,83 de 2019. Això suposa un increment del 25%, el segon major augment d'aquesta conselleria. Aquest programa coordina la planificació territorial forestal amb l'ordenació del territori, desenvolupa nous instruments d'obtenció de rendes forestals i potencia les actuacions en el medi forestal adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i l'erosió. També inclou les mesures adreçades a la conservació de recursos genètics i la biodiversitat, a la recàrrega d'aqüífers, al control de malalties fitosanitàries, a l'ús recreatiu de les muntanyes i a la defensa del patrimoni públic forestal i pecuari.

Activitat agrària com a estratègia per a mitigar el canvi climàtic

També es veu incrementat el pressupost destinat a 'Política Agrària Comuna i Competitivitat', que passa dels 42,62 milions de 2018 als 45,70 de 2019. Això suposa un increment del 7,2%. Si bé aquest programa se centra a garantir l'aplicació de la PAC al País Valencià i aprofitar les possibilitats de les polítiques comunitàries, en els pressupostos s'assenyala que està orientat "a l'aplicació de la nova PAC, inclòs el PDR 2014-2020, amb un impacte mediambiental positiu" i a aconseguir "que l'activitat agrària siga una estratègia eficaç en la mitigació del canvi climàtic".

Acostar la problemàtica del canvi climàtic a la ciutadania

El programa dedicat a la prevenció dels incendis forestals estarà dotat en 2019 amb 27,56 milions d'euros, un 7,8% més que en 2018. A banda dels objectius de disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes o minimitzar la superfície afectada pels incendis, també hi ha els de diversificar i dotar de nous materials d'educació ambiental, acostar la problemàtica del canvi climàtic a la ciutadania i promocionar hàbits i pràctiques sostenibles, impulsar l'educació ambiental amb la col·laboració i la coordinació del conjunt de l'administració de la Generalitat i altres administracions i formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi ambient.

next