La Sindicatura de Comptes detecta "incompliments significatius" en els contractes de les productores d'À Punt

L'organisme assenyala que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va realitzar pagaments anticipats a les empreses adjudicatàries sense que aquestes feren "cap lliurament de material"
/ València
7 novembre 2018 01:00h

La Sindicatura de Comptes ha detectat "incompliments significatius" en la contractació de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), com ara la falta de regulació "suficient" dels principis generals de contractació pública en la norma aprovada per a contractar producció associada.

La Sindicatura ha efectuat una auditoria financera dels comptes anuals de la CVMC de l'exercici 2017 i ha detectat una comptabilització "inadequada" dels saldos per transferències de la Generalitat que han generat un "augment improcedent" de les xifres del balanç del passat exercici.

L'informe també alerta del "insuficient contingut informatiu" de la memòria sobre les existències de la CVMC i indica que la major part d'aquestes, 4,2 milions d'euros, correspon a pagaments anticipats a les empreses adjudicatàries quan es van formalitzar els contractes.

No obstant això, aquestes empreses no han fet "cap lliurament de materials" ni la CVMC ha assegurat els seus pagaments "requerint-los les garanties oportunes". Així mateix, la Sindicatura també reflecteix un "insuficient contingut informatiu" de la memòria sobre les despeses de personal.

L'auditoria inclou un total de setze recomanacions per a millorar la gestió de la CVMC; entre elles, quatre referides a les despeses de personal i deu sobre la contractació. A més, indica que els expedients de personal revisats per la Sindicatura no estaven complets ni actualitzats, per la qual cosa demana mesures per a resoldre-ho i explica que la gestió de nòmines està externalitzada mitjançant un contracte de serveis amb una empresa privada, per la qual cosa recomana que es faça amb mitjans de la CVMC.

Exposa, així mateix, que el Consell Rector no havia realitzat l'avaluació anual de la directora general de la societat anònima, prevista en el contracte d'alta direcció signat el 9 de març de 2017, i recomana que l'avaluació anual es faça els primers mesos de cada exercici.

Respecte a la contractació, demana mecanismes de control intern "adequats" en la valoració dels criteris d'adjudicació perquè es complisquen els requisits legals i perquè les fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no atorguen punts a les ofertes sense baixa.

També reclama mètodes de control efectius perquè el personal responsable de la CVMC duga a terme un seguiment "adequat" de totes les clàusules dels contractes i que les factures dels proveïdors i creditors es verifiquen amb els justificants dels subministraments i serveis degudament comprovats.

Així mateix, planteja que es designe un encarregat de vetlar pel compliment dels contractes, que pot sol·licitar a les productores en qualsevol moment els costos de les partides incloses en el pressupost del projecte i crear un registre d'entrada de factures.

next