El ple del Consell aprova l'avantprojecte de llei de Govern Obert

La norma obligarà per primera vegada que la Generalitat elabore un pla de govern durant el primer semestre de mandat
/ València
9 novembre 2018 01:00h
El text normatiu pretén articular una visió integral que regula drets i garanties bàsiques per a la democratització de la gestió pública.

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l'avantprojecte de Llei de Govern Obert de la Comunitat Valenciana, text normatiu que pretén articular una visió integral que regula drets i garanties bàsiques per a la democratització de la gestió pública en el context d'un govern obert a la ciutadania. "L'objectiu és plasmar en l'avantprojecte el nou model d'administració pública valenciana, íntegra i que conversa de manera permanent amb la ciutadania, promovent i facilitant la seua col·laboració en el disseny de les polítiques i en la gestió dels serveis públics", han explicat des del Consell.

En la futura llei de Govern Obert s'integren els instruments de transparència i dret d'accés a la informació pública; es regulen el Consell de Transparència, els principis bàsics del bon govern la planificació i l'avaluació normativa de les polítiques públiques, i s'ofereix un marc legal per a la participació ciutadana i promoció de l'associacionisme.

Pilars bàsics de la transparència

En l'àmbit de transparència s'estableixen tres pilars bàsics. En aquest sentit, es regulen les obligacions de publicitat activa, que s'amplien i se sistematitzen. Es disposen al seu torn les condicions de reutilització de la informació continguda en el Portal de Transparència i la seua actualització constant. Així mateix, s'estableix la col·laboració entre la Generalitat i les Diputacions per a prestar assistència tècnica que garantisca el compliment en l'administració local.

En el dret d'accés a la informació pública es delimiten de forma més clara els límits d'aquest dret regulant el procediment d'accés, les causes d'inadmissió i la competència per a resoldre. Al seu torn, es crea el procediment de sol·licitud i tramitació d'accés a la informació pública via telemàtica sense necessitat de certificat digital. D'altra banda, s'introdueix un procediment de mediació, en cas de conflicte, en les reclamacions d'accés a la informació, que realitzarà el Consell de Transparència.

L'avantprojecte de llei de Govern Obert reforça la independència del Consell de Transparència amb la capacitat de disposar dels recursos personals, tècnics i materials necessaris. El nou text modifica el nombre de persones que l'integren, que passa de cinc a tres membres amb dedicació exclusiva, com a òrgan de garantia en matèria de transparència al País Valencià.

Bon govern

En l'àmbit del bon govern, es fixen els principis d'actuació que han de seguir els alts càrrecs i directius de les entitats subjectes a la futura llei. Al seu torn, s'estén l'obligació de comptar amb codis de govern als governs locals i la resta d'entitats. A més, s'estipula la inclusió de principis ètics i de conducta en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de les convocatòries de subvencions o ajudes.

Planificació i avaluació de les polítiques públiques

L'avantprojecte de Llei de Govern Obert fa èmfasi en la rendició de comptes davant la ciutadania per part de les persones que integren el Consell i les corporacions locals. Per a això, s'estableix, per primera vegada, l'obligació del Consell d'elaborar i aprovar un Pla de Govern que definirà els objectius i línies d'actuació del Consell més destacades. Es realitzarà durant els sis primers mesos del seu mandat i es farà seguiment semestral posterior per a realitzar una avaluació del grau de desenvolupament dels projectes de llei, programes i actuacions.

En aquest sentit, s'incorporen nous procediments d'avaluació de les normes, plans i programes de la Generalitat, per la qual cosa les conselleries i el sector públic instrumental hauran d'implantar sistemes per a mesurar la seua activitat, amb indicadors per a conéixer el grau de compliment dels objectius dels plans i programes.

Participació ciutadana i foment de l'associacionisme

En matèria de participació ciutadana, l'avantprojecte de llei recull un conjunt de mecanismes de foment i promoció de la cultura participativa, entre els quals destaquen el nou Portal de Participació com a espai d'intercanvi i recursos informatius.

Al seu torn, es defineixen una sèrie de processos de participació ciutadana, com són la promoció de la iniciativa ciutadana en l'elaboració o el seguiment i avaluació de les polítiques públiques a través de processos participatius. Així mateix, es regulen les funcions i composició del Consell de Participació Ciutadana i es preveu la participació ciutadana en l'exterior incidint de manera especial en els Centres Valencians en l'Exterior.

Quant al foment de l'associacionisme, es delimita la relació de les administracions públiques amb les associacions del País Valencià. Per a això, s'estableixen mesures de foment, promoció i suport a l'associacionisme, "atés que una societat amb un moviment associatiu fort i estable és la millor garantia per a la vertebració i la cohesió social de la Comunitat per a reforçar la democràcia i millorar la convivència", explica la Generalitat.

En aquest sentit, s'inclou l'elaboració de Plans pluriennals de formació, orientats a millorar la qualificació i aprenentatge en la seua gestió i funcionament. A més, es crearà una escola permanent de formació associativa, es realitzarà assessorament al teixit associatiu, es crearan uns premis a la labor del moviment associatiu i es posaran en marxa espais de trobada entre les entitats locals per a intercanviar experiències i metodologies de treball.

next