Educació convoca les beques per a l'alumnat universitari del curs 2018-2019

Les sol·licituds per a l'exempció de les taxes de matrícula es poden presentar fins al 15 de febrer
/ València
15 gener 2019 01:00h
A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger de les persones graduades per la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria de beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats valencianes.

La quantia destinada per a aquest curs a l'exempció de les taxes universitàries dels alumnes beneficiaris és de 4 milions d'euros, la qual cosa suposa haver incrementat en un 15% la quantia destinada durant el curs passat.

Les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 15 de febrer, per via telemàtica, omplint el formulari que es troba en Internet; a més, s'haurà de presentar als centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2018-2019, en els registres de les universitats, o en els llocs que preveu el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pot sol·licitar aquestes ajudes l'alumnat matriculat durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques valencianes, així com en els seus centres públics adscrits que imparteixen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que imparteixen complements de formació per a l'accés o l'obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.

Pel que fa a l'alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques, es podrà sol·licitar beca únicament per al Grau en Veterinària.

Els criteris acadèmics i de renda exigibles per a l'obtenció de beca es mantenen com en l'última convocatòria. A més, el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 60. No obstant això, també podran obtindre beca els estudiants que es matriculen d'un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. Aquest requisit no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants a qui els quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els seus estudis.

Pel que fa als crèdits que han de superar-se en l'últim curs per a poder obtindre la beca en el cas d'estudis conduents al títol de grau, serà del 80% en el cas d'estudis d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques; del 70% en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 60% en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Exempció del pagament de les taxes

Durant el curs passat, la Conselleria va concedir aquestes beques a un total de 3.844 estudiants universitaris, dels quals 3.837 pertanyien a universitats públiques i 7, a privades. Del total de beneficiaris, 1.463 van cursar els estudis a la Universitat de València; 661, a la Universitat Politècnica de València; 436, a la Universitat Jaume I; 938, a la Universitat d'Alacant, i 339, a la Universitat Miquel Hernández d'Elx. Així mateix, 3 estudiants van cursar els estudis a la Universitat Cardenal Herrera i 4, a la Universitat Catòlica de València.

Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes dels crèdits en què s'han matriculat. Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, aquesta beca consisteix en una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca només cobreix els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i segona matrícula, i no formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació.

Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques proposades supera l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s'adjudiquen, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Les beques es concedeixen en ordre descendent, fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana que ha obtingut l'alumnat durant el curs acadèmic anterior o últim realitzat. La resolució i la notificació de sol·licituds de beca estimada i desestimada es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació.

next