L'Agència Tributària Valenciana recaptarà els tributs propis i cedits que ara gestionen altres administracions

El Consell aprova els estatus de l'entitat, que es modernitzarà i es farà càrrec de la recaptació executiva
/ València
18 gener 2019 01:00h
El conseller d\'Hisenda, Vicent Soler, i la vicepresidenta, Mónica Oltra, van presentar aquest dimarts els detalls dels comptes públics per al 2018.

El Ple del Consell ha aprovat l'estatut de l'Agència Tributària Valenciana que culminarà la creació d'aquest organisme i establirà les bases de la modernització de l'administració tributària de la Generalitat, que a partir d'ara comptarà amb els seus propis mitjans informàtics. Això li permetrà millorar l'ajuda i assistència al contribuent per al compliment de les seues obligacions tributàries, assumir la seua pròpia recaptació executiva i, en definitiva, ser més operatius en la prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

L'objectiu és que l'Agència Tributària Valenciana puga aconseguir l'autonomia i independència funcionals que li permeten assumir funcions tributàries fins ara delegades en altres administracions o col·laboradors tributaris i que, de moment, no era possible realitzar de forma directa per part de l'administració autonòmica.

L'aprovació d'aquest estatut era un dels objectius que es va marcar el Consell en el Seminari de Govern que va tindre lloc fa un any, en gener de 2018, i a més figurava en el punt 5 del Pacte del Botànic. El nou estatut potencia els departaments estructurals de la futura Agència Tributària Valenciana, en particular els d'informàtica i assumptes generals i pressupostaris, per a dotar-los de recursos humans amb una adequada especialització professional.

La finalitat és que progressivament puga assumir-se, de forma directa, la realització de la totalitat de funcions que conformen l'aplicació dels tributs cedits i propis. La creació del departament d'informàtica és una exigència per a garantir que l'ATV puga portar l'aplicació dels tributs en règim de descentralització funcional. 

En aquest sentit, les eines informàtiques són necessàries per a tindre una administració tributària més moderna, eficient i eficaç, tant en l'atenció al contribuent, que podrà presentar les seues autoliquidacions de forma telemàtica estalviant-se desplaçaments innecessaris, com per a detectar el frau fiscal, a través de comprovacions i encreuament de dades.

Així mateix, es reforçarà el departament de recaptació amb l'objectiu d'assumir la recaptació executiva pròpia, actualment encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). A més, podrà també assumir-se la recaptació executiva dels ens municipals del País Valencià que vulguen subscriure convenis amb l'Agència. Altres objectius són el reforç de la inspecció per a augmentar la lluita contra el frau fiscal.

L'Estatut també crea l'equip de Comunicació i Relacions Institucionals com a unitat administrativa encarregada de les relacions ordinàries de l'Agència amb el Ministeri d'Hisenda, amb l'AEAT o amb altres administracions autonòmiques, diputacions o ajuntaments. Així mateix, aquest equip serà l'interlocutor amb el Jurat Economicoadministratiu, el TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana), el TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) i els tribunals de justícia.

Organització de l'Agència Tributària Valenciana

Els òrgans rectors de l'Agència Tributària Valenciana són la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General. La Presidència s'exercirà pel titular de la Conselleria amb competències en matèria d'hisenda, mentre que la Direcció General recaurà, fins que no es nomene un nou responsable, en el titular de la Direcció General de Tributs. 

L'estatut estableix una reorganització de la gestió tributària, creant unitats administratives especialitzades, la qual cosa permetrà un augment de l'eficiència i un aprofitament de les economies d'escala.

Dependent directament de la Direcció General, hi haurà un Servei de Règim Jurídic que s'encarrega de coordinar els assumptes que hagen de ser remesos i analitzats per l'Advocacia General, realitzar estudis i propostes sobre modificació de la normativa vigent, tramitació de convenis de col·laboració, entre altres.

L'Agència Tributària Valenciana s'estructurarà en una subdirecció general de la qual dependran cinc departaments: Departament de Gestió Tributària, Departament d'Inspecció Tributària, Departament de Recaptació, Departament d'Informàtica i Departament de Valoració. 

Cinc departaments

El Departament de Gestió Tributària s'encarregarà de l'estudi, disseny i programació d'actuacions i procediments de gestió tributària, de la planificació i coordinació de l'assistència i de la formulació de propostes normatives. 

El Departament d'Inspecció Tributària elaborarà el pla d'actuacions inspectores i s'encarregarà de les actuacions de comprovació i investigació, de l'aprovació dels actes administratius de liquidació tributària i de la tramitació d'expedients de delicte fiscal, entre d'altres. En aquest departament existiran equips d'inspecció professionalitzats integrats per inspectors, tècnics tributaris i agents, la qual cosa reforçarà la lluita contra el frau fiscal. 

El Departament de Recaptació tindrà competència sobre la iniciació d'expedients sancionadors i la imposició de sancions, la prestació d'assistència i coordinació del funcionament d'unitats administratives o la defensa dels drets de cobrament de la hisenda pública valenciana que es troben subjectes a procés concursal, entre d'altres. La creació d'un equip de seguiment i control d'ingressos i d'un equip de tramitació d'expedients rellevants potenciarà el departament per a aconseguir més eficàcia i eficiència.

Al Departament d'Informàtica Tributària li correspon coordinar el sistema de l'atenció a l'usuari dels departaments de l'Agència en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

També tindrà competència per a la gestió, manteniment i administració del material informàtic que conforma el lloc de treball, tant en la part de maquinària com de programari. Així mateix, es farà càrrec del manteniment de les bases de dades de contribuents i obligacions tributàries i al desenvolupament i manteniment d'aplicacions. 

Finalment, el Departament de Valoració serà l'encàrrec de comprovar els valors a efectes fiscals, de prestar el servei d'informació amb caràcter previ a l'adquisició o transmissió de béns immobles, així com d'emetre els acords previs de valoració quan siguen sol·licitats pels contribuents.

next