El PSPV lamenta que el PP deixe sota mínims la reserva de sòl per a habitatge protegit

Signes assegura que l’avantprojecte privilegia les corporacions titulars de ‘dotacions privades’ en eximir-les de deures i càrregues urbanístiques, encara que en realitat són usos terciaris lucratius
18 abril 2014 01:00h
RedactaVeu / València

El diputat socialista Francesc Signes s'ha referit al “paper privilegiat” que se'ls atorga a les corporacions titulars de les denominades ‘dotacions privades’ (col•legis privats, centres esportius, clíniques privades) “ja que se les eximeix de deures i càrregues urbanístiques, encara que en realitat són usos terciaris lucratius”.

Referent a açò, Signes ha apuntat que “sembla assenyat reconèixer-los unes característiques d'interès públic derivades de la seua finalitat social, però aquesta consideració no ha d'eximir-los d'assumir almenys una part dels deures urbanístics que un ús terciari comporta”.

A més, ha destacat les càrregues relacionades amb les polítiques públiques d'Habitatge Protegit, “en les quals s'opta per la disposició de mínimes reserves de sòl, així com per l'aplicació de la Transitòria segona de la llei per la qual se suspèn per quatre anys la vigència de les reserves de VPP establides, malgrat que és una mesura tècnicament impracticable”.

Al mateix temps, ha subratllat l'escàs pes que l'Administració disposa en la participació en les plusvàlues generades pel planejament, ja que el projecte de llei estableix un percentatge d'aprofitament fix i limitat, en concret d'un 10% en urbanitzable i un 5% en urbà, “encara la legislació estatal permet arribar fins al 20% en funció de la rendibilitat econòmica de les actuacions”.


Finalment, ha destacat les “insuficiències que aquest avantprojecte de llei presenta pel que fa als processos de participació pública i control social en els procediments d'aprovació del planejament que hauran de ser intencionadament completades, en honor de fitar al màxim els derivats processos especulatius i l'adopció d'acords propiciadors de corrupció”.

A favor de la propietat en casos de gestió indirecta

D'altra banda, el diputat del PSPV-PSOE ha volgut destacar una altra característica especial i relativament nova que s'inclou en aquest Avantprojecte de Llei “centrada en la preferència que, per als casos de gestió indirecta, adopta a favor de la propietat enfront de l'aplicació del règim de lliure empresa en la selecció de l'urbanitzador, edificador o rehabilitador”.


Així, ha assenyalat que “aquesta posició resulta lògica en el PP, no solament per raons ideològiques pròpies derivades de la seua arrel conservadora, sinó perquè així donen la imatge d'acabar amb les pràctiques patològiques que ells mateixos van propiciar en les operacions d'homologació reclassificatòria o en l'adjudicació a urbanitzadors amb noms i cognoms recolzades en bases de concurs amanyades”.

En aquest sentit, ha lamentat que aquestes mesures “limiten la capacitat d'una intervenció preactiva i àgil de l'administració en el procés de gestió indirecta mitjançant la disposició de procediments concurrencials, concretament basats en l'interès general, la qual cosa acabarà produint una dilació en els temps de desenvolupament del planejament en descansar la iniciativa de la seua execució prioritàriament en les mans i voluntat dels propietaris de sòl reclassificat o requalificat”.

Propostes socialistes

De la mateixa manera, el portaveu de Territori i Medi ambient socialista ha volgut destacar que aquest avantprojecte també manté moltes de les propostes plantejades pel PSPV-PSOE, entre les quals ha volgut destacar la desagregació del Pla General en dos plans, l'Estructural i el d'Ordenació Detallada “el que donarà major agilitat en la formació del planejament, facilitarà la seua intel•ligibilitat social i permetrà aclarir les competències pròpies d'ajuntaments i Generalitat”.

També s'ha referit a l'atenció instrumental a la intervenció en la ciutat consolidada i, en concret, als processos de regeneració i renovació urbanes “el que garanteix, encara que amb substancials insuficiències esmenables, un desenvolupament rotacional mínimament equilibrat, aplicant per a la seua execució procediments de gestió concertada entre administració, propietat i empresari, desenvolupant per a açò les determinacions bàsiques que s'estableixen en la Llei de Sòl del 2008”.

Finalment, Signes ha assenyalat que “com a valoració general cal reconèixer que, com no podia ser d'una altra manera, aquest avantprojecte presenta una millora substancial enfront del mare-màgnum legislatiu i normatiu vigent, cosa que tampoc era molt complicada”.


 
next