Les oposicions per a cobrir 4.600 places de docència en instituts i escoles d'idiomes comencen aquest dimecres

Els aspirants opten a cobrir un lloc de professorat de Secundària; FP; EOI; Música i Arts Escèniques, i Arts Plàstiques i Disseny
25 juny 2019 18:39h
Per a les 58 especialitats que es convoquen es mobilitzarà un total de 348 tribunals. / IMATGE D'ARXIU

VALÈNCIA. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca aquest dimecres, 26 de juny, la primera prova de les oposicions per les quals es cobriran 4.636 places de professorat de Secundària; FP; EOI; professorat de Música i Arts Escèniques; professorat d'Arts Plàstiques i Disseny, i catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Per a les 58 especialitats que es convoquen es mobilitzarà un total de 348 tribunals, amb 1.740 persones titulars i 1.740 de suplents, per a avaluar les persones candidates a places de professorat. Aquestes xifres suposen que cada tribunal haurà d'avaluar 60 candidats, una ràtio que s'ha reduït a la meitat davant dels 120 aspirants per tribunal en les oposicions del 2015, segons explica la Conselleria d'Educació en un comunicat.

Del total de tribunals, 119 es trobaran a les comarques del sud, xifra que suposa un total de 100 tribunals per a Secundària; 15 per a Formació Professional; 2 per a escoles oficials d'idiomes; 1 per a Música i Arts Escèniques, i 1 per a catedràtics i de Música i Arts Escèniques. A les comarques del nord hi haurà 36 tribunals, 34 dels quals avaluaran els aspirants per a Secundària, 1 per a FP i 1 per a les EOI. Els 193 tribunals restants seran els de la demarcació de València, distribuïts en 142 en Secundària; 30 tribunals en FP; 6 en EOI; 9 en Música i Arts Escèniques, i 6 en Arts Plàstiques i Disseny.

Entre les especialitats de Secundària, 7 corresponen a Filosofia; 3, a Llatí; 19, a Castellà; 28, a Geografia i Història; 23, a Matemàtiques; 15, a Física i Química; 18, a Biologia i Geologia; 12, a Dibuix; 4, a Francés; 24, a Anglés; 9, a Música; 21, a Educació Física; 22, a Orientació Educativa; 12, a Tecnologia; 10, a Formació i Orientació Laboral; 6, a Intervenció Sociocomunitària; 3, a Hostaleria i Turisme; 1, a Processos i Mitjans de Comunicació; 8, a Informàtica; 13, a Valencià; 10, a Economia; 3, a Administració d'Empreses; 2, a Organització i Gestió Comercial, i 3, a Processos Sanitaris.

Pel que fa a les especialitats de Formació Professional, 3 tribunals avaluaran les proves de Cuina i Pastisseria; 1 tribunal, les d'Equips Electrònics; 2, les d'Estètica; 1, les d'Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids; 3, les d'Instal·lacions Electrotècniques; 3, les de Manteniment de Vehicles; 2, les de Mecanitzat i Manteniment de Màquines; 5, les d'Operacions i Equips de Producció Agrària; 2, les de Perruqueria; 6, les de Procediments Sanitaris i Assistencials; 3, les de Processos Comercials; 6, les de Processos de Gestió Administrativa; 4, les de Serveis a la Comunitat; 1, les de Serveis de Restauració, i 4, les de Sistemes i Aplicacions Informàtiques. 

Els tribunals per a les places de professorat d'escoles oficials d'idiomes es distribueixen amb 6 per a Anglés; 1, per a Alemany; 1, per a Francés, i 1 per a Valencià. Els de Música i Arts Escèniques es poden dividir en 3 per a l'especialitat de Piano; 1, per a Clarinet; 1, de Flauta Travessera; 1, de Fonaments de Composició; 1, de Saxòfon; 1, de Viola; 1, de Violí, i 1, de Violoncel.

I, per últim, els d'Arts Plàstiques i Disseny es componen amb 1 tribunal per a Disseny de Moda; 1, per a Disseny de Producte; 1, per a Disseny Gràfic; 1, per a Història de l'Art; 1, per a Materials i Tecnologia: Disseny, i 1, per a Mitjans Informàtics.

Fases del procés selectiu

La fase d'oposició consta de dues proves, que tenen caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves, que se celebra el 26 de juny, té per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a què s'opta i constarà de dues parts, que es valoraran conjuntament.

La segona prova tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Cal recordar que la nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits.

Novetats del procés d'oposicions docents 2019

En aquesta convocatòria, Educació ha inclòs una sèrie de millores en el procés d'oposició dins de les seues competències autonòmiques, expliquen.

En aquest sentit, s'han creat comissions de barem de mèrits per a cada especialitat, i cada una estarà composta per tots els membres de la comissió de selecció i de les presidències de tots els tribunals de cada especialitat. Aquestes comissions tenen com a funció determinar els criteris de barem i la valoració de mèrits en la fase de concurs. Fins ara, era cada tribunal el que revisava els mèrits de cada persona opositora.

S'estableix un nou mecanisme de garantia de l'anonimat dels aspirants en la primera prova, que consta de dues parts: la A, en què es desenvolupa un tema, i la B, que és la part pràctica. En la part A es garantirà l'anonimat dels aspirants amb un procediment semblant al que s'aplica en altres autonomies. A més, la part B la llegirà cada tribunal en lloc que cada aspirant l'haja d'exposar de manera oral. Aquest mètode s'adoptarà en totes les especialitats que no requerisquen la presència dels aspirants.

Una altra novetat es refereix a la segona prova d'oposició, que consisteix en la presentació de la programació didàctica i l'exposició d'una unitat didàctica. Els aspirants la presentaran telemàticament i els membres del tribunal no tindran accés a la programació fins que la persona opositora no inicie la segona prova.

S'estableix també com a novetat que a les persones aspirants puguen presentar al·legacions al final de la primera i la segona prova. Aquest procediment es podrà fer des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà de la publicació de les llistes. Una vegada conclòs aquest termini, el tribunal publicarà les llistes definitives en la mateixa manera que les puntuacions provisionals.

Les al·legacions que s'hi presenten es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les qualificacions, mitjançant la publicació de la llista definitiva. Les persones que hagen superat la fase d'oposició seran convocades, per al següent dia hàbil, a la seu del tribunal per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

next