Condicions Legals


Protecció de dades

 
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,  Edicions La Veu del País Valencià S.L, amb CIF B98494149, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9554,  llibre 173, inscripció 1ª, pàgina V-151390, propietària i responsable del domini www.diarilaveu.com, informa que les dades personals que l’usuari incloga al formulari d’agermanament s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Edicions La Veu del País Valencià, SL.

El tractament de les dades proporcionades es farà d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua o l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers. Si vosté vol exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les seues dades pot enviar, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport, un correu a info@laveupv.com, o pot adreçar un escrit a  Edicions La Veu del País Valencià, SL, al seu domicili social del C/Les Moreretes, 58-C,  46270-Castelló de la Ribera (País Valencià).
 

Autorització de domiciliació bancària

Conegudes les condicions generals de subministrament d'informació de la societat Edicions La Veu del País Valencià, SL a través d'Internet i d'autorització de domiciliació bancària i estant-ne conforme, en la seua qualitat d’agermanat i com a titular del compte, autoritza que els cobraments corresponents a la microdonació per l'import que ha triat, siguen carregats en el compte indicat.

Annex condicions generals de subministrament d'informació de la societat Edicions La Veu del País Valencià, SL a través d'internet i d'autorització de domiciliació bancària

El subministrament d'informació de la societat Edicions La Veu del País Valencià, SL a través d'Internet i la domiciliació per als cobraments corresponents a la microdonació indicada per l’agermanat es regirà per les condicions generals següents i les que en endavant pogueren establir-se.

El titular està obligat a comunicar per escrit o per algun altre mitjà qualsevol variació que puga afectar a les dades d'Autorització de Domiciliació Bancària. Les dades de contacte són: info@laveupv.com; C/ Les Moreretes 58-C de Castelló de la Ribera, 46270 (País Valencià).

La societat Edicions La Veu del País Valencià, SL es reserva el dret de modificar els procediments de subministrament de la informació i el seu contingut i fins i tot la seua supressió, com també la modalitat d’aportació de la microdonació, i és d’obligat compliment comunicar-ho als agermanats.

La informació facilitada per la societat Edicions La Veu del País Valencià, SL a través d'Internet és la que es publica en www.diarilaveu.com.

La persona física o jurídica que figure com a agermanat/da haurà de ser la que conste com a titular del compte. El justificant bancari de la microdonació constituirà el rebut de l’aportació realitzada. El cobrament de la microdonació es realitzarà mitjançant càrrec al compte que el titular haja indicat en el formulari d’agermanament.

La domiciliació de pagament de la microdonació triada per l’agermanat s'actualitzarà anualment, sempre i quan no siga anul·lada per l'usuari o rebutjada per l'entitat bancària.

A l'efecte del que regula la Llei Orgànica 13/99, de tretze de desembre de 1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, el titular del compte autoritza de forma expressa a la societat Edicions La Veu del País Valencià, SL a cedir les seues dades personals a entitats bancàries exclusivament per a la gestió de la domiciliació de pagaments de la microdonació indicada per l’agermanat.

La societat Edicions La Veu del País Valencià, SL es responsabilitza de la privadesa de les dades i solament s'empraran als efectes que han sigut autoritzades.

La utilització d'aquest sistema de pagament de les microdonacions triades per l’agermanat implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions generals i de les quals en el futur s'establisquen en desenvolupament de les mateixes.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de València.
 
Publicitat
Publicitat