Pares catòlics demanen a Educació informació prèvia de les activitats als centres per a autoritzar o no els fills

L'associació de famílies al·ludeix a la Constitució per a donar suport al requeriment fet a la Conselleria
26 novembre 2019 14:18h
L'associació ha enviat un escrit a la Conselleria. / EP

VALÈNCIA (EP). La Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València (FCAPA) ha remés un escrit al conseller d'Educació, Vicent Marzà, en el qual li reclama que es dicten "les instruccions oportunes per a la posada en pràctica dels procediments o protocols adequats perquè els pares puguen exercir el dret a triar l'educació que desitgen per als seus fills".

En concret, l'escrit sosté que és "necessari que, amb caràcter previ a qualsevol intervenció o presència a les aules o altres instal·lacions dels centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de col·lectius, d'organitzacions, empreses, institucions o persones alienes als mateixos amb l'objectiu de desenvolupar activitats, tallers, programes, conferències, xarrades o sessions s'informe exhaustivament i amb antelació suficient els pares o tutors legals".

Això amb la fi, afegeixen, que "les famílies puguen valorar adequadament la conveniència de la possible participació dels seus fills en aquest tipus d'activitats, tot autoritzant-la expressament, si escau".

A més, en la carta que l'entitat va fer arribar al Registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport el mes d'octubre passat, s'al·ludeix a diverses normes que, a parer seu, donen suport a aquesta petició.

Entre elles, al·ludeixen a la Constitució Espanyola (article 27.3); a la Declaració Universal de Drets Humans (art. 26.3); a la Convenció relativa a la lluita contra la discriminació en l'esfera de l'ensenyament (art.5.1); a la Carta Drets Fonamentals de la Unió Europea (art.14.3) a "i altres normes nacionals i internacionals de divers rang".

Aquesta normativa estableix que "als pares els assisteix el dret fonamental que els seus fills reben una formació filosòfica, pedagògica, religiosa i/o moral que estiga d'acord amb les seues conviccions i la jurisprudència de diversos tribunals així ho reconeix també", sosté la federació, que, en aquesta línia, recalca que "l'exercici ple i efectiu d'aquest dret ha de ser garantit pels poders públics".

"L'existència de llibertat d'educació –prossegueixen– és la condició necessària per a l'exercici real d'aquest dret fonamental". A més, la Federació assenyala que aquest dret "es fonamenta en el fet que els pares som els primers responsables de l'educació dels nostres fills".

Aquest principi, apunten, "es troba expressament recollit tant en la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació (LODE, art.4.2), com en l'actual redacció de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE, art. 1 h bis i q).

En aquesta mateixa direcció, afirmen que l'ordenament jurídic "reconeix expressament el deure de neutralitat ideològica de les administracions públiques, especialment en l'àmbit educatiu (vid.art. 18 de la LODE).

FCAPA, "a la vista de la fonamentació jurídica aportada", entén que "per a la salvaguarda dels drets enunciats és necessari que, amb caràcter previ a qualsevol intervenció o presència a les aules dels centres educatius de col·lectius, organitzacions, empreses, institucions o persones alienes als mateixos amb l'objectiu de desenvolupar activitats, tallers, programes, conferències, xarrades o sessions, s'informe sempre exhaustivament, i amb antelació suficient, els pares, tutors legals o persones que posseïsquen la pàtria potestat".

Apunten que "la informació prèvia versarà sobre els continguts, materials, objectius i activitats a desenvolupar, així com la seua duració i dates de realització", i que "serà necessària la presència i participació permanent del tutor dels alumnes o de docents propis del centre durant el desenvolupament de l'activitat".

"Confiança dipositada en el centre educatiu"

"Tenint present la confiança dipositada en el centre educatiu dels nostres fills i d'acord amb la petició que hem realitzat a la Conselleria, hem de conéixer i autoritzar prèviament aquestes activitats. Considerem fonamental que en aquests casos sempre estiga present el tutor o algun docent del centre amb el qual els alumnes tinguen contacte habitual. 

Si hem dipositat la nostra confiança en el centre i els seus docents, no sembla lògic que hagen d'estar absents en aquestes activitats. A la vista de tota la informació, els pares podran valorar la conveniència o no de la participació dels seus fills", sosté la federació en un comunicat, argumenten.

Finalment, FCAPA informa que posa a la disposició d'aquells progenitors "que ho puguen necessitar" un model d'escrit per a fer "efectius i reals els drets que els assisteixen com a primers responsables de l'educació dels seus fills".

next