El permís de paternitat dels treballadors de la Generalitat serà de 16 setmanes l'any 2021

El funcionariat tindrà més flexibilitat horària i de calendari per a compatibilitzar la vida professional amb la familiar
22 març 2019 12:55h
El decret tracta d'aprofundir en la millora de les condicions personals i professionals del personal empleat públic. / WIKIMEDIA COMMONS

VALÈNCIA. El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de la Generalitat, que introdueix millores en les condicions personals i professionals de l'empleat públic i uneix les mesures que s'han anat aprovant al llarg dels dotze anys transcorreguts des de l'entrada en vigor de l'actual decret 175/2006, de 24 de novembre. 

Mesures en matèria d'igualtat 

Entre d'altres, el decret aprovat incorpora en el seu articulat mesures incloses en el II Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat del març del 2017. 

Aquestes mesures inclouen importants novetats en matèria d'igualtat i, especialment, per a les víctimes de violència de gènere, perquè reconeix el dret de les empleades que hagen patit maltractament a la reducció d'un terç de la jornada sense que això comporte una reducció del sou.

Compatibilitzar la vida familiar i professional 

A més, s'inclou el dret de les empleades a acumular en jornades completes durant el temps que resulte estrictament necessari el permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o per una altra malaltia greu; la reducció de la jornada en dues hores i mitja setmanals en els períodes de vacances escolars, i la preferència de les persones que tinguen fills menors de 14 anys per a l'elecció de les vacances o dels dies per assumptes propis. 

Així, el decret també amplia el període de temps en què serà aplicable la jornada reduïda de treball perquè coincidisca d'una banda amb els períodes de vacances escolars i de l'altre amb aquell en què els centres escolars facen una jornada especial d'estiu.

D'aquesta manera, el decret de condicions de treball aprovat pel Consell no només incorpora les mesures previstes en les normes amb rang de llei, tant de caràcter bàsic com autonòmic, sinó també totes aquelles acordades amb les organitzacions sindicals. 

El decret tracta d'aprofundir en la millora de les condicions personals i professionals del personal empleat públic, fent compatible la seua dedicació professional amb la seua vida personal i familiar, així com en el foment de la coresponsabilitat, entesa com el necessari repartiment de les tasques domèstiques i responsabilitats familiars entre els qui formen part d'una llar. També en l'adopció de mesures d'acció positiva per a les dones víctimes de violència de gènere.

Permís de paternitat de 16 setmanes

El Consell ha establit per al personal funcionari al servei de la Generalitat l'equiparació progressiva de la durada del permís de paternitat als permisos per naixement o adopció, de manera que l'any 2021 tots dos progenitors tindran una durada de setze setmanes.

Així ho ha explicat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple en el qual s'ha aprovat el decret.

Antecedents

El nou text deroga el decret del 2006 que va suposar en el seu moment un avanç significatiu de la normativa existent sobre jornada, horaris, permisos i vacances del personal al servei de l'Administració de la Generalitat per a incorporar tots els canvis que, sobre aquesta matèria, s'han anat aprovant en diferents normes i acabar amb la dispersió normativa. 

Així, incorpora i adapta la Llei 7/2007, per la qual es va aprovar l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic que va suposar una sèrie d'avanços en matèria de permisos per conciliació de vida personal, familiar i laboral, i la Llei 10/2010 d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), que aprofundeix en la millora d'eixes condicions laborals. 

A més, recentment, el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, també ha introduït en el text de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic importants modificacions en aquesta matèria que han obligat a adaptar el règim de condicions de treball previst en la normativa autonòmica. 

També inclou els acords, fruit de les negociacions amb les organitzacions sindicals, que milloren de forma notable les condicions de treball dels empleats públics i que posteriorment han sigut ratificats pel Consell. 

Per això, es feia necessari un nou decret que unira totes les modificacions aprovades fins ara per a acabar amb la dispersió normativa i que incorporara les novetats i millores en la matèria. 

next