Les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dies 9 i 16 de maig del 2020

La convocatòria d'enguany permet als candidats presentar-se a diverses proves si compleixen els requisits
30 octubre 2019 17:47h
A les proves poden presentar-se les persones que tinguen més de 25 i 45 anys, i les que els complisquen l'any en què es realitzen els exàmens. / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

VALÈNCIA (EP). Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dies 9 i 16 de maig del 2020, en primera i segona sessió respectivament, segons s'ha acordat per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià.

D'aquesta comissió formen part tant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital com les universitats públiques valencianes, segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat.

A les proves poden presentar-se les persones que tinguen més de 25 i 45 anys, i les que els complisquen l'any en què es realitzen els exàmens. Els interessats no podran acreditar experiència professional ni comptar amb cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, com són la prova d'accés a la universitat (PAU) des de batxiller, el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior, titulació universitària o qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Durant la primera sessió o fase general de la prova, els alumnes s'examinaran de Castellà, Valencià i Comentari de Text d'un tema d'actualitat. Aquestes tres proves seran comunes per a les PAU de majors de 25 i per a les PAU dels majors de 45 anys. A més, aquest dia es realitzaran també els exàmens de Filosofia i Física.

En la segona sessió o fase específica, tindran lloc les proves de Matemàtiques, Tècniques d'Expressió Plàstiques, Idioma Estranger (Alemany, Inglés, Francés, Italià, Portugués), Química, Història, Biologia, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic i Geografia.

El calendari estableix que el període de matrícula que serà del 3 al 21 de febrer del 2020, mentre que els resultats de la prova escrita es coneixeran el divendres dia 22 de maig a les 14 hores i s'obrirà un període de reclamacions del 25 al 29 d'eixe mes. La publicació de resultats definitius tindrà lloc el dimarts 2 de juny del 2020.

Novetats

Com a novetat en la present convocatòria s'inclou que, sempre que es complisquen els requisits per a poder accedir a les proves d'accés a la universitat (PAU de batxillerat, accés de majors de 25 anys, accés de majors de 40 anys o accés de majors de 45 anys), es permetrà la possibilitat de presentar-se a diferents proves d'accés.

Aquesta simultaneïtat haurà de tindre en compte que les proves d'accés per a majors de 25 anys són per branques de coneixement i les d'accés per a majors de 40 i 45 anys són per a una única titulació i universitat.

A més, els estudiants podran presentar-se a les proves de majors de 40 anys i de 45 anys en titulacions iguals o diferents en cadascun dels dos procediments d'accés. També podran presentar-se a les proves de majors de 25 i de 45 anys encara que l'examen siga el mateix (mateix dia i hora).

També podran presentar-se a les proves d'accés de majors de 25, 40 i 45 anys i a les PAU de batxillerat, en un mateix curs, si compleixen les corresponents condicions per a poder presentar-se a cadascuna.

Així mateix, es permet a les universitats orientar en un possible canvi de titulació en l'accés de majors de 40 i 45 anys en funció del currículum i l'entrevista, segons ho considere cada universitat en funció de la seua normativa pròpia. Les proves d'accés tant per a majors de 25 com de 45 anys seran comuns en les cinc universitats públiques valencianes.

A les PAU per a majors de 25 anys, les cinc universitats valencianes constitueixen un districte únic a l'efecte de realització de les proves; per això l'accés no depén la universitat en la qual es realitzen els exàmens.

Per tant, amb la qualificació obtinguda es pot sol·licitar plaça en els graus oferits per qualsevol de les universitats valencianes, però, a l'efecte d'ingrés, corresponen preferentment els graus vinculats a la branca de coneixement triada en la fase específica d'aquesta prova. Així mateix, podrà sol·licitar-se plaça en la resta d'universitats/districtes de l'estat, però de manera no preferent respecte als estudiants que hagen fet la prova en la universitat/districte en qüestió.

Respecte a les PAU per a majors de 45 anys, les persones interessades hauran d'indicar la titulació universitària triada en el moment de la inscripció a la prova i amb la qualificació obtinguda podran sol·licitar plaça en la titulació indicada i en la universitat on s'haja realitzat la prova. Els candidats a aquesta prova, a més, hauran de realitzar una entrevista personal la qualificació de la qual haurà de ser d'apte per a la posterior admissió.

next