El síndic de Comptes detecta "incompliments significatius" en la contractació de personal al Consell Valencià de Cultura

La Sindicatura assenyala que al CVC hi ha dos treballadors que ocupen el lloc de manera provisional des de fa 11 i 25 anys, respectivament
14 maig 2019 13:20h
El síndic de Comptes demana que el CVC faça la Relació de Llocs de Treball, ja que no s'ha fet aquest informe en 18 anys. / EFE

VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha detectat que el Consell Valencià de Cultura (CVC) no reflecteix als seus comptes comptables l'adscripció de l'edifici que alberga la seua seu, situada al Palau de Forcalló. Així mateix, assenyala "incompliments significatius" en matèria de contractació de personal, ja que hi ha dos treballadors ocupant el lloc de manera provisional des de fa 11 i 25 anys, respectivament. A més, tampoc s'ha realitzat la Relació de Llocs de Treball (RLT) en els 18 anys d'història de la institució.

L'informe sobre l'auditoria financera que ha realitzat dels comptes anuals del CVC corresponents a l'exercici 2017 consultat per Europa Press apunta sobre aquest tema que l'organisme consultiu de la Generalitat utilitza com a seu el Palau de Forcalló des que li va ser adjudicat per resolució de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el 5 de juny del 2000 i, per tant, li correspon l'exercici de les competències demanials sobre aquest immoble, inclosa la seua administració i conservació.

Així mateix, en les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la Sindicatura detalla les febleses més importants del règim pressupostari, comptable i de control, així com els "incompliments significatius" de la normativa de personal, de contractació i de transparència aplicables al Consell Valencià de Cultura.

Sobre aquest tema, ha puntualitzat, respecte al règim comptable i de control, que la normativa pròpia de la institució estatutària no conté "una regulació suficient" en tots els aspectes necessaris.

Per part seua, en matèria de personal, ha apuntat que el CVC no ha aprovat encara la RLT de la institució a pesar que ja han transcorregut 18 anys des que va signar el conveni amb el govern, que establia que havia de catalogar-se aquesta relació.

Així mateix, assenyala que dos dels llocs estan coberts mitjançant sistemes provisionals des de fa diversos anys. Concretament, un lloc de lliure designació que està cobert mitjançant adscripció provisional des de l'any 2007 "sense que conste impediment legal per a la seua convocatòria", i un altre que porta treballant en el CVC 25 anys mitjançant comissió de serveis.

A més, en un dels expedients de contractació revisats manca la justificació documental adequada sobre l'elecció dels criteris d'adjudicació i la seua ponderació.

Recomanacions de millor en la gestió

L'informe inclou un total de deu recomanacions per a millorar la gestió del Consell Valencià de Cultura. Entre elles, ha aconsellat aprovar les modificacions necessàries de la normativa pròpia de la Institució perquè continga les especialitats relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control.

Així mateix, ha recomanat calcular els avantprojectes de pressupostos anuals de forma més ajustada a les possibilitats reals d'execució de la despesa i elaborar l'informe jurídic sobre els plecs de contractació.

Finalment, per a formular els comptes anuals ha apuntat que s'haurien d'aplicar les normes d'elaboració i els models de comptes previstos en el Pla General de Comptabilitat i que la incorporació de romanents de crèdit a l'exercici següent ha de realitzar-se mitjançant la tramitació i comptabilització de la modificació pressupostària corresponent.

next