La Sindicatura de Comptes sosté que el Consell Rector d'À Punt hauria de cessar pel dèficit d'ingressos per publicitat

L'organisme públic també alerta d'una desviació de 22 milions en els comptes de l'ens i considera que aquesta situació podria haver-se detectat i corregit tramitant adequadament les modificacions pressupostàries oportunes
31 octubre 2019 14:08h
EFE

VALÈNCIA (EUROPA PRESS). La Sindicatura de Comptes sosté que concorren circumstàncies per al cessament dels membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en haver-se comprovat que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)–l'òrgan gestor d'À Punt– va comptabilitzar el 2018 ingressos per publicitat per import de 816.352 euros, una xifra inferior al 25% d'allò previst en el contracte programa, que eren quatre milions d'euros. Cal apuntar, però, que la televisió d'À Punt va començar a emetre de manera definitiva el 10 de juny del 2018, pocs dies després que se signara el contracte programa. Per tant, només va estar en funcionament sis mesos d'eixe exercici.

La Sindicatura, però, estima que concorre la circumstància prevista en l'article 18.3 de la llei de creació d'À Punt per al cessament dels membres del Consell Rector, segons es desprén dels informes de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2018, consultats per Europa Press. Aquest article de la normativa preveu que tots els membres del Consell Rector han de cessar si la liquidació del pressupost anual de la Corporació determina l'existència d'un dèficit del resultat pressupostat amb una desviació igual o superior al 10% de la compensació atorgada per a la prestació del servei públic, o una disminució de més del 25% dels ingressos propis prevists en el pressupost, excepte causa justificada.

Compres i pagaments a les empreses adjudicatàries

Respecte a l'informe sobre la SAMC, la Sindicatura de Comptes assenyala, en l'apartat d'existències de programes, que la manera de comptabilitzar les compres en la CVMC no és l'adequada. Adverteix que tampoc s'informa sobre els pagaments fets a empreses adjudicatàries de contractes sense requerir-los les garanties oportunes, que l'any 2018 van ascendir a 32.383.738 euros.

Sobre les despeses de personal, s'indica que la informació de la memòria és "insuficient" i s'afirma que en la relació de llocs de treball figuren un total de 465 llocs més 5 d'alta direcció. A data del 31 de desembre del 2018, excepte el personal d'alta direcció i tres artistes, la resta del personal –424– estava cobert de manera provisional mitjançant borses de treball temporal. I d'aquests 424 llocs, 334 –el 78,7%– s'ha cobert amb personal de l'antic grup de Radiotelevisió Valenciana.

Desviació de 22 milions d'euros

D'altra banda, la Sindicatura destaca que la SAMC s'ha excedit del seu pressupost per a operacions corrents en la quantia de 22.074.644 euros i considera que aquesta situació podria haver-se detectat i corregit tramitant adequadament les modificacions pressupostàries adients. Sobre aquest punt afirma que la Comissió Mixta de Seguiment i Control prevista en el contracte programa només s'ha reunit en una ocasió.

Així mateix, destaca que el 2018 la SAMC va contractar una persona per a un lloc de caràcter directiu sense la realització prèvia d'un procés selectiu que garantira el compliment dels principis de la llei de creació de la Societat.

Pel que fa als contractes subjectes a la normativa de contractació pública, la Sindicatura alerta d'"importants deficiències" relatives als criteris d'adjudicació i als contractes menors. Pel que fa a la contractació de programes, assenyala que la norma interna no regula suficient els principis generals de contractació pública. A més, en alguns expedients revisats "no consta que s'haja requerit als adjudicataris que acreditaren determinats requisits per a contractar", diu l'informe.

Analitzar els avantatges i els inconvenients de continuar amb l'estructura dual

Respecte a l'informe de la CVMC, la Sindicatura adverteix que no ha comptabilitzat en el passiu del balanç la quantitat de 9.975.280 euros en concepte de reintegrament a la Generalitat per transferències no aplicades a la seua finalitat.

Sobre l'existència de programes, la Corporació "no comptabilitza correctament les vendes d'existències a la SAMC. S'han fet pagaments per 7.641.186 euros a empreses adjudicatàries de contractes sense requerir les garanties oportunes", s'exposa en el text.

En relació amb el personal, a data del 31 de desembre del 2018, dels 62 llocs de treball previstos en plantilla, hi havia coberts 53 de manera provisional per mitjà de borses de treball temporal; 44 d'aquests –el 83%– es van cobrir amb personal de l'antic grup Radiotelevisió Valenciana.

En els contractes, la Sindicatura subratlla els "incompliments" relacionats amb els criteris d'adjudicació i que no s'haja requerit als adjudicataris l'acreditació preceptiva de determinats requisits per a contractar.

Davant aquesta situació, l'organisme públic recomana analitzar les funcions i activitats que estan assumint la CVMC i la SAMC, i que s'avaluen els avantatges i inconvenients de continuar amb l'estructura dual vigent o si, per contra, és més convenient proposar un canvi en la normativa reguladora que preveja la prestació del servei públic a través d'una única entitat.

La CVMC justifica el baix ingrés per publicitat en el retard de l'inici de les emissions i del repartiment de la FORTA

L'opinió de la CVMC no coincideix amb l'informe de la Sindicatura. En aquest sentit, la CVMC ja va al·legar que el seu pressupost i el de la SAMC s'haurien de considerar de forma conjunta i no de forma separada, com fa l'informe.

La CVMC recorda que el seu president, Enrique Soriano, va comparéixer davant la Comissió de radiotelevisió valenciana i de l'espai audiovisual per a explicar, entre altres assumptes, que la conseqüència d'examinar els pressuposts de manera separada era que la CVMC havia tingut uns ingressos no prevists i la SAMC unes despeses superiors a les pressupostades. "No obstant això, si prenem el pressupost de manera consolidada, el resultat seria que la SAMC té un excés de pressupost de 21.218.332 euros i la CVMC un defecte de 9.211.354 euros", exposa la CVMC. 

També explica que els informes publicats aquest dijous, la Sindicatura realitza tot un seguit de recomanacions per tal de millorar la gestió de la CVMC i de la SAMC, però no ha detectat cap il·legalitat comesa en la gestió de les entitats. "De fet, si aquest fora el cas, la Sindicatura està obligada a traslladar el cas al Tribunal de Comptes, cosa que no ha fet", subratlla.

Sobre els ingressos per publicitat, l'ens explica que l'inici de les emissions estava previst per al gener i que finalment van començar al juny; a més, fins al mes d'octubre no es van començar a mesurar les audiències, "que són dades essencials per als contractants de publicitat". A més, argumenta que la CVMC no ha entrat en el repartiment de publicitat contractat a través de FORTA fins al 2019. "Tots aquests factors han suposat que no s'arribara a l'objectiu d'ingrés per publicitat; un objectiu que es va fer sense tindre cap antecedent", defensa.

Pel que fa al manteniment de l'estructura dual vigent o si resulta més convenient proposar un canvi en la normativa reguladora que dispose la prestació del servei públic a través d'una única entitat, la CVMC recorda que Soriano, en la compareixença davant les Corts, va dir: "Si el criteri de la Intervenció és concloure que l'ens públic i la societat no són una estructura indissociable i consolidada, l'alternativa per a resoldre aquest problema sembla que demana modificar-ne l'arquitectura".

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next