Uber i Cabify s'hauran de precontractar amb 15 minuts d'antelació i no podran usar geolocalització si volen seguir a València

El Consell aprova el decret que regula el lloguer dels VTC, que impedeix la circulació dels vehicles per a captar clients
29 març 2019 13:00h
Els vehicles VTC no podran, en cap cas, circular per les vies públiques. Imatge d'arxiu. / EFE

VALÈNCIA. El Consell ha aprovat el decret llei que regula la prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC) després d'obtindre l'informe favorable de l'Advocacia de la Generalitat. Aquest decret regula que els serveis d'Uber i Cabify hauran de contractar-se amb, almenys, quinze minuts previs; que els vehicles no podran circular per a captar clients, i que tampoc no podran fer ús de la geolocalització.

Els serveis hauran de contractar-se, almenys, amb una antelació de quinze minuts previs a la seua efectiva prestació i haurà de quedar constància dels mateixos en un registre de comunicacions. S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis que hagen de realitzar-se de forma immediata, com a conseqüència d'urgències, emergències i assistència en carretera. 

Així mateix, els vehicles adscrits a les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor no podran, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagueren contractat prèviament el servei. Es considera captació de clientela la geolocalització, que permet a les persones usuàries situar amb caràcter previ la localització d'aquests serveis, i, per tant, no es permet la seua utilització.

Estacionament en la via pública, prohibit

A més, tampoc no es permet l'estacionament en les vies públiques, de manera que han d'estacionar en garatges o aparcaments no situats en la via pública. Igualment, els vehicles d'Uber i Cabify no poden estacionar en llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport, com ara ports, aeroports, estacions de ferrocarril, estacions d'autobusos, centres comercials, centres d'oci, instal·lacions esportives, hotels, parades de taxis, hospitals o qualsevol altre establiment similar que puga propiciar la captació de clientela.

Segons estableix aquest decret llei, la prestació del servei d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC) únicament podrà realitzar-se per aquelles persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de la corresponent autorització administrativa que els habilite per a això, expedida per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, competent en matèria de transport per delegació de l'Estat. Aquesta autorització estarà referida a cadascun dels vehicles mitjançant els quals es realitza l'activitat i cadascun d'ells hauran de portar un distintiu d'identificació.

Transport interurbà

En aquest decret, la Generalitat centra la seua regulació en els serveis que són de la seua competència, és a dir, els de transport interurbà que realitzen els VTC; mentre que permet que els ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans. Al respecte, l'estat espanyol ha habilitat les autonomies i els ajuntaments a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions VTC a causa de l'augment que s'ha produït en aquest sector, un sector que no està tan regulat com el sector del taxi que està sotmés a una forta regulació.

El Consell considera que el decret llei és l'instrument jurídic adequat per a realitzar aquesta regulació i així ho avala l'informe de l'Advocacia, que entén que hi ha raons d'extraordinària i urgent necessitat per a això.

Comunicació al registre

Tots els serveis de transport que discórreguen íntegrament pel País Valencià, o amb inici o finalització en ell, hauran de comunicar-se, prèviament, al Registre de comunicacions al qual es refereix el Reial Decret 1076/2017, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor.

A més, la contractació haurà de realitzar-se sempre per la capacitat total del vehicle sense que, en cap cas, puga realitzar-se una contractació individual o per places.

Cada vegada que se substituïsca un dels vehicles adscrits a autoritzacions VTC es farà per un altre vehicle que utilitze com a font d'energia l'electricitat, l'hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínics, el gas natural i el gas liquat del petroli. També podrà substituir-se per un vehicle dels denominats híbrids.

Sancions

Finalment, el decret llei regula el règim sancionador pel seu incompliment d'acord amb el que s'estableix en la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres. Una vegada aprovat pel ple, aquest decret llei es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) i entrarà en vigor l'endemà, a excepció del previst en l'article 3.1 per al període mínim d'antelació en la contractació que entrarà en vigor en un termini de dos mesos com a màxim amb l'objectiu de facilitar el desplegament de les mesures tècniques adequades per a la seua aplicació.

A més, haurà de ser sotmés a la seua convalidació per part de la Diputació Permanent de les Corts, que també tindrà la possibilitat de decidir si vol tramitar-ho com un projecte de llei. Actualment, en el nostre territori existeixen 4.695 llicències de taxi per 377 llicències de VTC. 

El taxi respon

La Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana celebra "les mesures reguladores que porta el decret llei", encara que considera que són "insuficients" per a evitar que els VTC "deixen de fer una competència deslleial". A més, descriuen aquestes mesures com a "fonamentals per a la sostenibilitat del sector en els pròxims anys, ja que, si no hi haguera regulació autonòmica i municipal, els milers de VTC que estan per eixir en els pròxims mesos faran insostenibles els dos sectors, de manera que precaritzaran gradualment el servei de transport, tant el del taxi com el de VTC."

next